Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - TETAŞ Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

TETAŞ Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

TETAŞ Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
TETAŞ Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlüğe girdi.
25.05.2014 / 15:13

Enerjimagazin- “Türkiye Elektrik Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” yürürlüğe girdi.


Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak; Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlayan ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan ve bu Yönetmelikte sayılan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsayan  “Türkiye Elektrik Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak; Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan ve bu Yönetmelikte sayılan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,


b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,


c) Genel Müdürlük: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,


ç) Görev unvanı: Bu Yönetmelikte sayılan hizmet grupları içerisinde belirtilen unvanları,


d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,


e) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü unvanlı kadroya görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı ve sözlü sınavı, 5 inci maddenin ikinci fıkrasındaki diğer kadro ve pozisyonlara görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı sınavı,


f) Hizmet grubu: Benzer ve aynı düzeydeki görev unvanlarının gruplandırılması,


g) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,


ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,


h) Kadrolu personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan personeli,


ı) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeli,


i) Teşekkül: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,


j) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,


k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,


l) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,


ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar


Hizmet grupları


MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.


(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar şunlardır:


a) Yönetim hizmetleri grubu;


1) Şube müdürü,


2) Müdür yardımcısı,


3) Şef, Teknik Şef,


b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;


1) Uzman,


c) Teknik hizmetler grubu;


1) Başmühendis,


2) Başteknisyen,


ç) İdari hizmetler grubu;


1) Raportör,


2) Memur, Daktilograf, Veznedar, Dava Takip Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,


d) Yardımcı hizmetler grubu;


1) Dağıtıcı, Hizmetli.


(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar şunlardır:


a) Avukat, Mühendis, İstatistikçi, Matematikçi, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Hemşire.


Görevde yükselmeye ilişkin genel şartlar


MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarındaki görevlere atanabilmek için;


a) Atama yapılacak boş kadro ve pozisyon bulunması,


b) Görev unvanları itibarıyla belirlenen hizmet sürelerine sahip olunması,


c) Deneme süresinin tamamlanmış olması,


ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olunması,


şartları aranır.


Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar


MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.


a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;


1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,


2) En az 10 yıl hizmet süresine sahip olmak,


3) Müdür Yardımcısı veya Hukuk Müşaviri kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olmak,


b) Müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;


1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,


2) En az 8 yıl hizmet süresine sahip olmak,


3) Şef, Teknik Şef veya Başmühendis görevlerinde en az 2 yıl, Uzman pozisyonunda en az 4 yıl çalışmış olmak,


c) Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;


1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,


2) Lisans mezunları için en az 5 yıl, 2-3 yıllık teknik okul mezunları için en az 7 yıl hizmeti bulunmak,


ç) Şef pozisyonuna atanabilmek için;


1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,


2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen görevlerde çalışanlardan 4 yıllık yüksekokul mezunlarının en az 5 yıl, 2-3 yıllık yüksekokul mezunlarının en az 7 yıl hizmeti bulunmak veya Uzman olarak en az 2 yıl çalışmış olmak,


d) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;


1) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,


2) Mühendis pozisyonunda en az 3 yıl hizmeti bulunmak,


e) Başteknisyen pozisyonuna atanabilmek için;


1) Endüstri meslek lisesi veya teknik liselerin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,


2) Teknisyen olarak en az 8 yıl hizmeti bulunmak,


f) Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;


1) Meslek liselerinin bilgisayar bölümlerinden mezun olmak ya da en az lise ve dengi okul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak,


g) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;


1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,


2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde ve (ç) bendinde yer alan görevlerde en az 4 yıl hizmeti bulunmak,


ğ) Raportör pozisyonuna atanabilmek için;


1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,


2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan görevlerden birinde 4 yıllık yüksekokul mezunlarının en az 3 yıl, 2-3 yıllık yüksekokul mezunlarının en az 4 yıl, lise ve dengi okul mezunlarının 5 yıl hizmeti bulunmak,


h) Veznedar, Daktilograf, Memur, Dava Takip Memuru pozisyonuna atanabilmek için;


1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,


2) Dağıtıcı ya da Hizmetli olarak en az 2 yıl hizmeti bulunmak,


ı) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;


1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,


2) Dağıtıcı ya da Hizmetli olarak en az 2 yıl hizmeti bulunmak,


3) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikası almış olmak veya Teşekkülün düzenlemiş olduğu bilgisayar eğitimini tamamlamış olmak,


gerekir.


Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak şartlar


MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atamalarda unvan değişikliği sınavında başarılı olmanın yanında aşağıda belirtilen şartlar aranır.


a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;


1) Avukatlık ruhsatına sahip bulunmak,


b) Mühendis, İstatistikçi ve Matematikçi pozisyonuna atanabilmek için;


1) Fakültelerin Mühendislik, İstatistik veya Matematik bölümlerinden mezun olmak,


c) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;


1) En az iki yıllık yüksek okulların bilgisayar programcılığı ya da ilgili bölümlerinden mezun olmak,


2) En az 2 program dili bilmek,


ç) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;


1) 2 yıllık teknik yüksekokul mezunu olmak,


d) Teknisyen pozisyonuna atanabilmek için;


1) Endüstri meslek lisesi veya teknik lise mezunu olmak,


e) Hemşire pozisyonuna atanabilmek için;


1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,


gerekir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları


Sınav şartı


MADDE 9 – (1) Şube müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.


Duyuru ve başvuru


MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar, bu kadro veya pozisyonların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi, sınava girecek personelde aranacak şartlar ile son başvuru tarihi yazılı sınavlardan en az kırk beş gün önce duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.


(2) İlgililerden başvuru sırasında veya başarı sıralamasının kesinleşmesinden sonra tercihte bulunmaları istenebilir.


(3) Yapılan başvurular Personel, Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Teşekkül internet sitesinde ilan edilir. İlan tarihinden itibaren beş iş günü içinde başvuru sonucuna itiraz edilebilir. Sınav kurulu, itirazları yirmi iş günü içerisinde değerlendirir ve karara bağlar.


(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarının yeri, tarihi ve diğer hususlar sınava katılacaklara en az on beş gün önce duyurulur.


Yazılı sınav


MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, Teşekkülce belirlenecek konularda yapılır.


(2) Yazılı sınav, Teşekkül tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya Yükseköğretim Kurumlarından birine yaptırılabilir. Sınavın yürütülmesine ve itirazlara ilişkin hususlar, Teşekkül ile sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür.


(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarı puanının en az kaç olması gerektiği yetmiş puandan aşağı olmamak üzere Teşekkülce belirlenir ve duyuruda belirtilir.


Sözlü sınav


MADDE 12 – (1) Şube müdürü kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.


(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;


a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (%50),


b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (%10),


c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (%10),


ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (%10),


d) Genel kültürü ve genel yeteneği (%10),


e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (%10),


esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.


Başarı sıralaması


MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü kadrolarına atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Teşekkül internet sitesinde ilan edilir.


(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Teşekkülce ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.


(3) Yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda;


a) Şube müdürü kadrolarına atanacaklar için sırasıyla;


1) Yazılı puanı yüksek olanlara,


2) Hizmet süresi fazla olanlara,


3) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,


4) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,


5) Sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla son beş yıl içinde kesinleşmiş disiplin cezası ile tecziye edilmemiş olanlara,


b) Diğer pozisyonlara atanacaklar için sırasıyla;


1) Hizmet süresi fazla olanlara,


2) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,


3) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,


4) Sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla son beş yıl içinde kesinleşmiş disiplin cezası ile tecziye edilmemiş olanlara,


öncelik verilir.


(4) Başarı sıralaması listesi sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip beş iş günü içinde Teşekkülün internet sitesinde ilan edilir. İlan edilen listeye karşı beş iş günü içinde itiraz edilebilir. İtirazlar yirmi iş günü içinde karara bağlanır.


Görevde yükselme suretiyle atanma


MADDE 14 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip iki ay içerisinde başarı puanları esas alınarak tercihlerine göre atanır.


(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;


a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,


b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,


sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.


(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.


Unvan değişikliği sınavı


MADDE 15 – (1) 5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlara, bu unvanları ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre yapılır.


(2) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli başvurabilir.


(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.


(4) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.


(5) Bu sınava katılacaklarda Genel Müdürlükte veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.


(6) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.


Sınav kurulu


MADDE 16 – (1) Sınav kurulu: Genel Müdürün uygun göreceği bir Genel Müdür Yardımcısı veya Personel, Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanının başkanlığında, en az bir tanesi personel biriminden olmak üzere Teşekkülün Genel Müdürünce uygun görülecek toplam beş kişiden oluşur.


(2) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.


(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.


(4) Sınav kurulu başkan ve üyeleri; eşlerinin ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar, görev almalarının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.


(5) İhtiyaç duyulması halinde Teşekkül dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilir.


(6) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri, Personel, Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülür.


Sınav kurulunun görevleri


MADDE 17 – (1) Sınav kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:


a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konu başlıklarını belirlemek,


b) Sınavların yapılmasını sağlamak,


c) Şube müdürü kadroları için düzenlenecek sözlü sınavı yürütmek,


ç) Sınav sonuçlarının ilanını sağlamak,


d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sonuçlandırmak,


e) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.


Sınav sonuçlarının ilanı


MADDE 18 – (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarının belirlendiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını Teşekkülün resmi internet sitesinde ilan eder.


Sınav sonuçlarına itiraz


MADDE 19 – (1) İlgililer, sonuçların resmi internet sitesinde ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar on iş günü içerisinde sınav kurulunca incelenip sonuçlandırılır ve birimine bildirilir.


Sınavın yürütülmesi


MADDE 20 – (1) Sınava giriş belgesi ile Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Kurum Kimlik Kartı) olmayanlar yazılı sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan gün ve saatte başlar.


Sınavın geçersiz sayılması


MADDE 21 – (1) Sınavda kopya çeken, kopya veren, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin işlemi uygulanır. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır ve her ikisi hakkında yasal işlem yapılır.


(2) Yazılı ve/veya sözlü sınava ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.


Gerçeğe aykırı bildirimde bulunulması


MADDE 22 – (1) Sınava başvuru esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.


Sınav belgelerinin saklanması


MADDE 23 – (1) Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise müteakip sınava kadar Personel, Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanlığında saklanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Kazanılmış hakların saklılığı


MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlarla ilgili mevzuatı uyarınca asaleten atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.


Hizmet grupları arasında geçişler


MADDE 25 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.


a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro veya pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar görev yaptıkları kadrolara göre aynı düzey görevlere veya alt görevlere atanabilirler.


b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruplardan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevler ile aynı düzeyde olan görevlere ve alt gruptaki görevlere bu Yönetmelikte aranan öğrenim ve sertifika veya belgelere sahip olmak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.


c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir.


ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.


d) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen kadrolara atanabilirler.


e) Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro ve pozisyonlarına sınavsız atama yapılabilir.


Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan atama


MADDE 26 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.


Engellilerin sınavı


MADDE 27 – (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.


Hüküm bulunmayan haller


MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu konudaki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


Naklen atamalar


MADDE 29 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara, naklen atanabilirler.


Yürürlükten kaldırılan yönetmelik


MADDE 30 – (1) 21/9/2011 tarihli ve 28061 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Öğrenim düzeyinin istisnası


GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla 2 veya 3 yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler.


(2) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personel hakkında, bu Yönetmeliğe tabi Şef pozisyonuna atanabilmek için aranacak öğrenim seviyesinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.


Yürürlük


MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.


Bu haber toplam 3105 defa okundu


YAZARLAR