Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - EÜAŞ Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

EÜAŞ Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

EÜAŞ Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
“Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” yürürlüğe girdi.
09.06.2014 / 19:44

Enerjimagazin-Elektrik Üretim A.Ş.(EÜAŞ) , merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ortaklıkları personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.


“Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” yürürlüğe girdi.


Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile 30/9/2013 tarihli ve 2013/5503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı hükümlerine dayanılarak hazırlanan; Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ortaklıklarda görev yapan ve bu Yönetmelikte sayılan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsayan ve liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ortaklıkları personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlayan “Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ortaklıkları personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ortaklıklarda görev yapan ve bu Yönetmelikte sayılan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile 30/9/2013 tarihli ve 2013/5503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,


b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,


c) Bağlı ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Teşekküle ait olan İşletme veya İşletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketleri,


ç) Birim: Teşekkülün daire başkanlıkları ile Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve müstakil müdürlükleri,


d) Genel Müdürlük: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,


e) Görev unvanı: Bu Yönetmelikte sayılan hizmet grupları içerisinde belirtilen unvanları,


f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,


g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, Şube Müdürü ve Müdür görevlerine görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,


ğ) Hizmet grubu: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,


h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süreleri,


ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,


i) Kadrolu personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan personeli,


j) Merkez teşkilatı: Teşekkül merkezindeki birimleri,


k) Sözlü sınav: Şube Müdürü ve Müdür kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacaklarda, yazılı sınavda başarılı olanların bilgilerini ölçmek amacıyla yapılan sınavı,


l) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeli,


m) Taşra teşkilatı: Teşekkül merkezi dışındaki birimleri,


n) Teşekkül: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ortaklıklarını,


o) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,


ö) Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği sınavına tabi unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,


p) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,


r) Yazılı sınav: Bu Yönetmelik kapsamında kadrolara atanacakların bilgilerini ölçmek maksadıyla yapılan sınavı,


ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar


Hizmet grupları


MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.


(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:


a) Yönetim Hizmetleri Grubu;


1) Şube Müdürü, Müdür,


2) Müdür Yardımcısı,


3) Şef, Teknik Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri,


4) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi,


b) Denetim Hizmetleri Grubu;


1) İç Denetim Daire Başkanı,


2) İç Denetçi,


c) Savunma Hizmetleri Grubu;


1) Sivil Savunma Uzmanı,


ç) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;


1) Uzman,


d) Teknik Hizmetler Grubu;


1) Başmühendis, Başmimar,


2) Teknik Uzman,


3) Başteknisyen,


e) İdari Hizmetler Grubu;


1) Raportör,


2) Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Daktilograf, Veznedar,


f) Yardımcı Hizmetler Grubu;


1) Bekçi, İtfaiyeci, Dağıtıcı, Hizmetli.


(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:


a) Avukat, Mühendis, Şehir Plancısı, Mimar, Fizikçi, Kimyager, Matematikçi, İstatistikçi, Programcı, Kütüphaneci, Ressam, Teknik Ressam, Öğretmen, Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Sağlık Memuru.


Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak şartlar


MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadrolara yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde düzenlenen nitelikleri haiz olmak ve ikinci fıkrada yer alan şartları taşımak gerekir.


(2) İç denetim birimi başkanı ve iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.


a) İç Denetim Birimi Başkanı kadrosuna atanabilmek için;


1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,


2) Son beş yıl içerisinde, Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,


3) En az 10 yıl hizmetini doldurmuş, tercihen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak veya CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikalarından birine sahip olmak,


4) İç Denetçi kadrosunda çalışmış olmak.


b) İç Denetçi kadrosuna atanabilmek için;


1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,


2) Teşekkülde en az 2 yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az 5 yıl hizmeti bulunmak,


gerekir.


Görevde yükselmeye ilişkin genel şartlar


MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarındaki görevlere atanabilmek için;


a) Münhal kadro veya pozisyon bulunması,


b) Görev unvanları itibariyle belirlenen hizmet sürelerini haiz bulunması,


şartları aranır.


Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar


MADDE 8 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.


a) Merkezde Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;


1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksek okulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,


2) 4 üncü maddede tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,


3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek II sayılı cetvelde Müdür Yardımcısı olarak 2 yıl çalışmış olmak,


4) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,


b) Taşrada ve Bağlı Ortaklıklarda Müdür kadrosuna atanabilmek için;


1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksel okulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,


2) 4 üncü maddede tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,


3) Başmühendis, Başmimar, Teknik Şef, Şef olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,


4) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,


c) Merkezde Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;


1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksel okulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,


2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 8 yıl hizmeti bulunmak,


3) Şef, Teknik Şef, Başmühendis, Başmimar, Teknik Uzman olarak en az 2 yıl çalışmış olmak,


4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,


ç) Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;


1) En az 2 yıllık yüksek okulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,


2) En az dört yıllık mesleki veya teknik yüksek öğrenim gerektiren bölümlerden mezun olanların 5 yıl, 2-3 yıllık Teknik Okul mezunları için 7 yıl hizmeti bulunmak,


3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,


d) Şef pozisyonuna atanabilmek için;


1) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,


2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen görevlerde çalışanlardan 4 yıllık yüksekokul mezunlarının 5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunlarının 7 yıl hizmeti bulunmak veya Uzman olarak en az 1 yıl çalışmış olmak,


3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,


e) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna atanabilmek için;


1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,


2) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak 4 yıllık yüksek öğrenim görenlerin 5 yıl, 2-3 yıllık yüksek öğrenim görenlerin 7 yıl hizmeti bulunmak,


3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,


f) Başmühendis, Başmimar pozisyonlarına atanabilmek için;


1) Mühendislik veya Mimarlık Fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,


2) Mühendis veya Mimar görevlerinde 3 yıl hizmeti bulunmak,


3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,


g) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;


1) En az 4 yıllık mesleki veya teknik yükseköğrenim mezunu olmak,


2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak,


3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,


ğ) Başteknisyen pozisyonuna atanabilmek için;


1) Endüstri meslek lisesi veya teknik liselerin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,


2) Teknisyen olarak çalışmış olmak kaydıyla en az 8 yıl hizmeti bulunmak,


3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,


h) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;


1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,


2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen görevlerde çalışmak kaydıyla en az 4 yıl hizmeti bulunmak,


3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,


ı) Raportör pozisyonuna atanabilmek için;


1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,


2) 5 inci maddenin (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan görevlerden birinde 4 yıllık yüksekokul mezunlarının 3 yıl, 2-3 yıllık yüksekokul mezunlarının 4 yıl, lise ve dengi okul mezunlarının 5 yıl hizmeti bulunmak,


3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,


i) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanabilmek için;


1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,


2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak 4 yıllık yükseköğrenim görenlerin 3 yıl, 2-3 yıllık yüksek öğrenim görenlerin en az 5 yıl hizmeti bulunmak,


3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,


j) Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Veznedar, Daktilograf, Memur pozisyonuna atanabilmek için;


1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,


2) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,


k) Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;


1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,


2) 4 üncü maddede tanımlanan hizmet süresine göre en az 5 yıl hizmeti bulunmak,


3) Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikası bulunmak veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar eğitim programını tamamlamış olmak ya da örgün eğitim yoluyla bilgisayar dersi aldığını belgelemek,


4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,


l) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;


1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,


2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak,


m) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;


1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,


2) 4 üncü maddede tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,


3) Şef veya Koruma ve Güvenlik Amiri olarak en az 4 yıl çalışmış olmak,


4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,


gerekir.


Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar


MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.


a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;


1) Avukatlık ruhsatını haiz olmak,


2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,


b) Mühendis, Mimar, Fizikçi, Kimyager, Matematikçi, İstatistikçi, Şehir Plancısı pozisyonlarına atanabilmek için;


1) Fakültelerin mesleğin gerektirdiği ilgili Mühendis, Mimar, Fizik, Kimya, Matematik, İstatistik ve Şehir Planlama bölümlerinden mezun olmak,


2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,


c) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;


1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,


2) İki program dili bilmek,


3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,


ç) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;


1) En az 2 yıllık yüksek teknik okul mezunu olmak,


2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,


d) Teknisyen, Teknik Ressam ve Ressam pozisyonlarına atanabilmek için;


1) Bu unvanları veren yüksekokul, meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,


2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,


e) Hemşire, Sağlık Memuru pozisyonuna atanabilmek için;


1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,


2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,


f) Kütüphaneci pozisyonuna atanabilmek için;


1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların Kütüphanecilik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,


2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,


g) Öğretmen pozisyonuna atanabilmek için;


1) Teknik eğitim fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,


2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,


gerekir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar


Duyuru ve başvuru


MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, kurumun merkez ve taşra teşkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, kurumca uygun görülen tarihlerde yapılır.


(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan en az kırk beş gün önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. İlan edilen kadro veya pozisyonlara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar, bu kadro veya pozisyonlar için başvuruda bulunamazlar.


(3) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.


(4) Yapılacak duyuruda;


a) Atama yapılacak kadro ve pozisyonların birimi, unvanı ve sayısı,


b) Başvuruda aranacak şartlar,


c) Başvuru yeri ve şekli,


ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,


yer alır.


(5) Diğer kurumların personeli ve deneme süresi içerisinde bulunanlar başvuruda bulunamazlar.


(6) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca incelenir, aranan şartları taşıyanlar kurumun resmî internet sitesinde ilan edilir. Uygun görülen adaylara sınav giriş belgesi verilir. Uygun görülmeyenlerin durumu birimine yazı ile bildirilir.


Yazılı sınav


MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav, Teşekkül tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir.


Sözlü sınav


MADDE 12 – (1) Şube müdürü ve müdür kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.


(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;


a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,


b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,


c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,


ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,


d) Genel kültürü ve genel yeteneği,


e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,


esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.


Başarı sıralaması


MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, Şube Müdürü ve Müdür kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve resmi internet sitesinde ilan edilir.


(2) Başarı sıralamasında, puanın eşit olması durumunda sırasıyla;


a) Hizmet süresi fazla olanlara,


b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,


c) Kurumda geçen fiili hizmet süresi fazla olanlara,


ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,


öncelik verilir.


(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.


Görevde yükselme suretiyle atanma


MADDE 14 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip iki ay içerisinde başarı puan sırasına göre atanır. Tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.


(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;


a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,


b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,


sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.


(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.


Unvan değişikliği sınavı


MADDE 15 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara bu unvanları ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre yapılır.


(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.


(3) Bu sınava katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.


(4) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlüğün kendi personeli başvurabilir.


(5) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.


(6) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.


Sınav kurulu


MADDE 16 – (1) Sınav kurulu; Teşekkül veya Bağlı Ortaklık Genel Müdürünün uygun göreceği bir Genel Müdür Yardımcısı veya İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanının başkanlığında, en az bir tanesi personel biriminden olmak üzere Teşekkül veya Bağlı Ortaklık Genel Müdürünce uygun görülecek toplam beş kişiden oluşur.


(2) Kurul, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.


(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.


(4) Gerekli görülmesi halinde taşra teşkilatında beş kişiden müteşekkil sınav kurulu veya kurulları oluşturulabilir.


(5) Sınav Kurulu başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar; görev almalarının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.


(6) İhtiyaç duyulması halinde Teşekkül dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilir.


(7) Kurulun sekretarya hizmetleri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.


Sınav kurulunun görevleri


MADDE 17 – (1) Sınav kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:


a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konu başlıklarını belirlemek.


b) Şube Müdürü ve Müdür kadroları için düzenlenecek sözlü sınavı yürütmek.


c) Sınav sonuçlarının ilanını sağlamak.


ç) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sonuçlandırmak.


d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.


Sınav sonuçlarının ilanı


MADDE 18 – (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarının ölçme ve değerlendirme işleminin kesinleştiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını Teşekkülün resmi internet sitesinde ilan eder.


Sınav sonuçlarına itiraz


MADDE 19 – (1) İlgililer, sonuçların resmî internet sitesinde ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar on iş günü içerisinde sınav kurulunca incelenip sonuçlandırılır ve birimine bildirilir.


Sınavın yürütülmesi


MADDE 20 – (1) Yazılı sınavın 11 inci maddede belirtilen kurumlardan birine yaptırılması halinde sınavın yürütülmesine ve itirazlara ilişkin hususlar, Teşekkülle sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür.


(2) Sınava giriş belgesi ile kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya kurum kimlik kartı) olmayanlar yazılı sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan gün ve saatte başlar.


Sınavın geçersiz sayılması


MADDE 21 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren veya sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin işlemi uygulanır. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır ve her ikisi hakkında da yasal işlem uygulanır.


(2) Yazılı sınava ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.


Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar


MADDE 22 – (1) Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavlar sonucunda kazananlardan başvuruları sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.


Sınav belgelerinin saklanması


MADDE 23 – (1) Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise müteakip sınava kadar İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında saklanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Kazanılmış haklar


MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.


Görev grupları arasında geçişler ve sınavsız atama


MADDE 25 – (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.


a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar alt görevlere atanabilirler. Bu Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personelin kendi istekleri ile alt görevlere veya Başmühendislerin Teknik Şef olarak atanmaları sınavsız yapılabilir.


b) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personelin bulundukları kadro ve pozisyonun görevini yapamayacakları tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olanların aynı ana görev grubunun alt grubunda yer alan diğer kadro veya pozisyona atamalarında bu Yönetmelikte öngörülen sınav ve bazı alt görevlerde belirli bir süre görev yapma şartı aranmaz.


c) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruplardan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevler ile aynı düzeyde olan görevlere ve alt gruptaki görevlere bu Yönetmelikle aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olmak şartlarını taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.


ç) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak, bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen kadrolara atanabilirler.


d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.


Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan atama


MADDE 26 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.


Naklen atamalar


MADDE 27 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden naklen atama talebinde bulunanların aynı veya daha alt görevlere naklen atanmaları mümkündür. Ancak görevde yükselme sınavına tabi olmayan kadro unvanlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hükümlere göre atama yapılır.


Engellilerin sınavı


MADDE 28 – (1) Teşekkül gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.


Hüküm bulunmayan haller


MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


Yürürlükten kaldırılan yönetmelik


MADDE 30 – (1) 12/10/2005 tarihli ve 25964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Geçiş hükmü


GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki ve üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.


Yürürlük


MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.


Bu haber toplam 3909 defa okundu


YAZARLAR