Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - TEDAŞ Personellerinin Görevde Yükselme İle Unvan Değişikliklerine İlişkin Usul Ve Esasları Belirlendi
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

TEDAŞ Personellerinin Görevde Yükselme İle Unvan Değişikliklerine İlişkin Usul Ve Esasları Belirlendi

TEDAŞ Personellerinin Görevde Yükselme İle Unvan Değişikliklerine İlişkin Usul Ve Esasları Belirlendi
TEDAŞ personellerinin, görevde yükselme ile unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlendi.
02.01.2015 / 23:27

Enerjimagazin-Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) personellerinin görevde yükselme ile unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlendi.


Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünde görev yapan personelin, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, görevde yükselme ile unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında (I) ve (II) sayılı cetvele dahil kadro/pozisyonlarda görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsayan “Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yönetmelik şu şekilde:


TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan personelin, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, görevde yükselme ile unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında (I) ve (II) sayılı cetvele dahil kadro/pozisyonlarda görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,


b) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,


c) Genel Müdürlük: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,


ç) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,


d) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,


e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamaları,


f) Görevde Yükselme Sınavı: Şube müdürü ve müdür unvanlı kadrolara görevde yükselme niteliğindeki atamalar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer unvanlı kadro veya pozisyonlara görevde yükselme niteliğindeki atamalar için yapılan yazılı sınavı,


g) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanacak süreleri,


ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,


h) Merkez teşkilatı: Genel Müdürlük merkezindeki birimleri,


ı) Personel: Genel Müdürlük bünyesinde 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendine göre (I) sayılı cetvele tabi görev yapan personeli, (c) bendine göre (II) sayılı cetvele tabi görev yapan sözleşmeli personeli,


i) Sözlü Sınav: Şube müdürü ve müdür unvanlı kadrolara atanmak için görevde yükselme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı sözlü sınavı,


j) Taşra teşkilatı: Genel Müdürlük merkez teşkilatında yer alan Performans Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Tuzla (İstanbul), Işıklar (İzmir) ve Erzincan Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile TEDAŞ Bölge Koordinatörlükleri ve bu Koordinatörlüklere bağlı İl Temsilciliklerini,


k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,


l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,


m) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,


ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar


Görev grupları


MADDE 5 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliklerine tabi kadro/pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.


(2) Görevde yükselmeye tabi kadro veya pozisyonlar:


a) Yönetim Hizmetleri Grubu;


1) Şube müdürü, müdür,


2) Müdür yardımcısı,


3) Teknik şef, şef.


b) Hukuk Hizmetleri Grubu;


1) Hukuk müşaviri.


c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;


1) Müşavir, Başuzman,


2) Teknik uzman, uzman.


ç) Teknik Hizmetler Grubu;


1) Başmühendis,


2) Başteknisyen.


d) İdari Hizmetler Grubu;


1) Memur, Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, Dava takip memuru.


(3) Unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar:


a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Avukat, Programcı, İstatistikçi, Hemşire, Tekniker, Teknisyen, Topograf.


Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar


MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev gruplarındaki görevlere, görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;


a) Görev unvanları itibariyle belirlenen hizmet sürelerine haiz bulunması,


b) Şube müdürü ve müdür unvanlı kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda, diğer kadro ve pozisyonlara görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olması,


c) İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, alt görevlerde geçirilmesi gereken sürenin en az altı ayının Genel Müdürlükte geçmiş olması,


şartları aranır.


Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar


MADDE 7 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılabilmesi için aşağıdaki özel şartlar aranır.


a) Müşavir ve başuzman kadrolarına atanabilmek için;


1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvele dahil kadrolarda görev yapmış olmak.


Görevde yükselme sınavına tabi kadro ve pozisyonlara atanmaya ilişkin özel şartlar


MADDE 8 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olan kadro/pozisyonlara atanacak personelin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan genel şartlara haiz olması yanında, aşağıdaki özel şartlar aranır.


a) Şube müdürü ve müdür kadrolarına atanabilmek için;


1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,


2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,


3) Müdür yardımcısı olarak en az 2 yıl görev yapmış olmak,


b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;


1) Hukuk fakültesinden mezun olmak,


2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,


c) Müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;


1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,


2) Teknik şef, başmühendis veya şef olarak en az 2 yıl görev yapmaları kaydıyla en az 6 yıllık hizmeti bulunmak,


ç) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;


1) Mühendis, şehir plancısı, mühendis unvanına sahip olan teknik uzman olarak görev yapan personelin en az 3 yıllık hizmeti bulunmak,


d) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;


1) Teknik uzman (4 yıllık yüksek öğrenim mezunu), mimar, şehir plancısı ve istatistikçi pozisyonlarında görev yapanların en az 4 yıllık hizmetlerinin olması,


2) Genel Müdürlüğün taşra teşkilatına atanmaları kaydıyla teknik uzman (2 veya 3 yıllık yüksek okul mezunu) ve tekniker (2 veya 3 yıllık yüksek okul mezunu) olarak görev yapan personelin en az 7 yıllık hizmetlerinin olması,


e) Şef pozisyonuna atanabilmek için;


1) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu memur ve dengi unvanlı personelin en az 5 yıllık hizmetlerinin olması,


2) 2 veya 3 yıllık yüksek öğrenim mezunu memur ve dengi unvanlı personelin en az 7 yıllık hizmetlerinin olması,


f) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;


1) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu memur ve dengi unvanlı personelin en az 4 yıllık hizmetinin olması,


g) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;


1) Mimar, şehir plancısı, programcı ve istatistikçi pozisyonlarında en az 2 yıl hizmetinin olması,


2) Tekniker (2 veya 3 yıllık yüksek okul mezunu) pozisyonunda en az 5 yıl hizmeti olmak,


ğ) Başteknisyen pozisyonuna atanabilmek için;


1) Teknisyen olarak en az 6 yıl hizmetinin olması,


h) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonuna atanabilmek için;


1) Lise ve dengi okul mezunu olan personelin en az 3 yıllık hizmetinin olması,


ı) Memur ve dava takip memuru pozisyonlarına atanabilmek için;


1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,


gerekir.


Unvan değişikliği sınavına tabi tutularak atanacaklarda aranacak genel şartlar


MADDE 9 – (1) 5 inci maddede belirtilen pozisyonlara unvan değişikliği sınavı suretiyle atanacakların unvan değişikliği sınavında başarılı olması şarttır.


Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanmaya ilişkin özel şartlar


MADDE 10 – (1) Unvan değişikliği sınavı suretiyle atanacak personelin bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan genel şarta haiz olması yanında aşağıdaki özel şartlar aranır.


a) Mühendis pozisyonuna atanabilmek için;


1) Mühendislik fakültelerinin elektrik, elektronik, endüstri, çevre, elektrik-elektronik, makine, inşaat, harita, jeodezi-fotogrametri, bilgisayar, harita kadastro, fizik, matematik, metalürji, jeoloji, elektronik-haberleşme ve haberleşme bölümlerinden; ziraat fakültelerinin ziraat mühendisliği bölümünden mezun olmak,


b) Şehir plancısı pozisyonuna atanabilmek için;


1) Fakülte veya yüksek okulların Şehir Bölge Planlama bölümlerinden mezun olmak,


c) Mimar pozisyonuna atanabilmek için;


1) Mühendislik fakülteleri veya yüksek okullarının Mimarlık bölümlerinden mezun olmak,


ç) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;


1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,


2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,


d) İstatistikçi pozisyonuna atanabilmek için;


1) 4 yıllık yüksek öğrenim veren Fen Fakülteleri ve Teknik Fakültelerin istatistik bölümlerinden mezun olmak,


e) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;


1) 4 yıllık yüksek öğrenim veren Fen Fakülteleri ve Teknik Fakültelerin Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, Fizik, Matematik, İstatistik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.


f) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;


1) 2 veya 3 yıllık yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksek okulların Elektrik, Endüstri, İnşaat, Mekatronik, Makine, Harita, Kadastro, Bilgisayar, Elektronik, Yapı Kadastro ve Makine Ressamlığı bölümlerinden mezun olmak,


g) Teknisyen pozisyonuna atanabilmek için;


1) Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi veya Açık Öğretim Liselerinin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, İnşaat ve Yapıcılık bölümlerinden mezun olmak,


ğ) Topograf pozisyonuna atanabilmek için;


1) Tapu Kadastro Meslek Liselerinden mezun olmak,


h) Hemşire pozisyonuna atanabilmek için;


1) Fakülte, yüksekokul veya Sağlık Meslek Lisesinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,


gerekir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Görevde Yükselme Sınav Esasları


Sınav şartı


MADDE 11 – (1) Şube müdürü ve müdür unvanlı kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer kadro ve pozisyonlara görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.


Duyuru ve başvuru


MADDE 12 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadro/pozisyonlara ilişkin bilgiler veya kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, adedi ve diğer hususlar yazılı sınavlardan en az kırk beş gün önce Personel Dairesi Başkanlığınca personele duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personelin de sınava katılmaları mümkündür.


(2) Genel Müdürlükte açılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin yapılan ilan üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri Personel Dairesi Başkanlığına görev yaptıkları birimler aracılığıyla intikal ettirilir.


(3) Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirilen başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.


(4) Aday memur statüsünde veya deneme süresi içinde bulunanlar başvuruda bulunamazlar.


Yazılı sınav


MADDE 13 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, kurumca belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav, Genel Müdürlük tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.


(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir, yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.


Sözlü sınav


MADDE 14 – (1) Şube müdürü ve müdür unvanlı kadrolara atanacakların yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.


(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;


a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,


b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,


c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,


ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,


d) Genel kültürü ve genel yeteneği,


e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,


esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.


Başarı sıralaması


MADDE 15 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve müdür unvanlı kadrolara atanacak personel için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadro ve pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, durum Personel Dairesi Başkanlığınca ilgililere yazılı olarak bildirilir.


(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.


Görevde yükselme suretiyle atanma


MADDE 16 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır. Puanların eşitliği durumunda, sırasıyla;


a) Hizmet süresi fazla olanlara,


b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,


c) Üst öğrenim notu yüksek olanlara,


öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.


(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;


a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,


b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,


sebebiyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar 15 inci maddeye göre yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.


(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.


Unvan değişikliği sınavı


MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.


(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.


(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.


(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.


(5) Bu sınava katılacaklarda Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.


(6) Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.


Sınav kurulu


MADDE 18 – (1) Sınav kurulu; görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere;


(2) Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; I. Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, Performans Yönetimi Dairesi Başkanı veya Şube Müdürü ile diğer ünitelerin Daire Başkanı veya Şube Müdürlerinden bir kişi olmak üzere, bir başkan ve 4 üyeden oluşur. Ayrıca yine aynı usulle yedek üyede seçilir. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurula üye veya üyeler görevlendirilebilir.


(3) Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.


(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyelerden görevlendirme yapılır.


(5) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.


Sınav kurulunun görevleri


MADDE 19 – (1) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, sınava ilişkin tüm itirazların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.


Sınav sonuçlarına itiraz


MADDE 20 – (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içerisinde bir dilekçeyle sınav kuruluna yapılır.


(2) Bu itirazlar, sınav kurulunca en geç on iş günü içinde değerlendirilip, ilgiliye yazılı olarak bildirilir.


(3) Yapılan sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.


Sınavların geçersiz sayılması


MADDE 21 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkartılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır ve ilgililer hakkında disiplin işlemi yapılır.


(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.


Sınav belgelerinin saklanması


MADDE 22 – (1) Atamaları yapılanların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, atamaları yapılmayan veya sınavı kazanamayanların belgeleri ise bir sonraki sınav tarihine kadar, Personel Dairesi Başkanlığında toplu olarak saklanır.


Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar


MADDE 23 – (1) Sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu konumdaki personel hiçbir hak talebinde bulunamaz.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Görev grupları arasındaki geçişler


MADDE 24 – (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.


a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro veya pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıması şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.


b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.


c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar arasındaki geçişler, ilgili pozisyon için düzenlenen unvan değişikliği sınavına göre yapılabilir.


ç) Avukat unvanlı pozisyonlardan hukuk müşaviri unvanlı kadrolara yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.


d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.


Kazanılmış haklar


MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.


Engellilerin sınavı


MADDE 26 – (1) Genel Müdürlük gerekli şartları taşıyan ve atama yapılabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.


Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar


MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.


Yürürlükten kaldırılan yönetmelik


MADDE 28 – (1) 6/1/2006 tarihli ve 26045 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Hissedarı Olduğu Anonim Şirketlerde Görev Yapan Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Öğrenim düzeyi


GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.


Yürürlük


MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.


Bu haber toplam 2732 defa okundu


YAZARLAR