Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik

Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik
CHP Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik istedi
19.01.2015 / 03:31

Enerjimagazin-CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu,  Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi verdi.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun TBMM Başkanlığına verdiği kanun teklifi şöyle:


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ektedir.  Gereğini saygılarımla arz ederim.


Dr. M. Sezgin TANRIKULU


CHP İstanbul Milletvekili


GEREKÇE


Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili etkinlikler kamu yararına dönük, toplumun ortak gereksinmesini karşılayan kamu hizmetlerindendir.


Ancak elektrik dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesi sürecinde yürürlüğe konan yeni tarifelerle şirketlerin mutlak olarak kâr etmesi garantiye alınırken, tüketicilerin hakları yok sayılmış ve kamu tekeli özel tekele dönüştürülmüştür. Elektrik dağıtımının özelleştirilmesiyle vatandaşlarımız tamamen özel şirketlerin insafına bırakılmıştır.


Özellikle haksız şekilde alınan kayıp/kaçak bedeli ve sayaç okuma bedelinin yarattığı mağduriyet tahammül edilemeyecek bir boyuta ulaşmıştır. Resmi rakamlara göre 2011 yılında alınan kayıp/kaçak bedeli toplam 2,7 Milyar TL; 2012 yılında 3,5 Milyar TL, 2013’te 5 Milyar TL, olmuştur. Sayaç okuma bedeli adı altında ise abonelerden 2011 yılında toplam 129 Milyon TL, 2012 yılında 180 Milyon TL toplanmıştır.


Bu ücretler haksızdır. Anayasanın 73. Maddesinde belirtildiği üzere vergi, resim, harç gibi mali yükümlülükler ancak kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Oysa Elektrik Piyasası Kanunu’nda bu ücretlerin alınabileceğine dair açık bir hüküm kesinlikle yer almamaktadır. Dolayısıyla bu ücretler elektrik abonesi olan yurttaşlardan kanuni bir dayanağı olmadan, Anayasaya aykırı şekilde alınmaktadır.


Nitekim 2014 yılı Ekim ayında Yargıtay 3. Hukuk Dairesi faturalara “kayıp-kaçak bedeli ve sayaç okuma bedeli” adı altında yansıtılan ücretlerin hukuka aykırı olduğuna hükmetmiş, Aralık ayında ise Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedellerinin tüketicilerden alınamayacağına ilişkin karar vermiştir.


Elektrik dağıtım hizmetleri özelleştirildiği halde devlet tekeli mantığı sürdürülmektedir. Kayıpları azaltacak alt yapı yatırımlarını yapmak, kaçakla mücadele etmek özel şirketin sorumluluğunda iken bunların maliyetleri tüketicilere yüklenmektedir. Sayaç okumak ücretlendirmenin doğal bir gereği iken bu da vatandaşlardan alınmaktadır. Sonuç olarak, herhangi bir kanunda yer almadığı halde EPDK’nın bazı muğlak ifadelere dayanarak, yoksul halkımızın sömürülmesi pahasına şirketlere mutlak kâr sağlamaya yönelik bu uygulamalarının bir an önce ortadan kaldırılması ve halkımızdan bu şekilde alınan ücretlerin iade edilmesi gerekmektedir.


Bu ücretlerin haksız, kanunsuz ve Anayasaya aykırı olduğu Mahkeme Kararlarıyla sabit olduğuna göre, 30 milyon civarındaki elektrik abonesinin tek tek mahkemelere başvurarak Yargının yükünü artırmasına gerek yoktur. Zira özellikle Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedellerinin tüketicilerden alınamayacağına ilişkin kararının kesinleşmesinden sonra yaklaşık 2 milyon yeni davanın açılacağı tahmin edilmektedir. Bu durumda Yargıtay’ın iş yükü 10 kat artacaktır. Öncelikli görevi Anayasa’nın amir hükümlerini hayata geçirecek kanuni düzenlemeleri yapmak ve halkın sorunlarını çözmek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin mahkemelerin tüketici lehine vermiş olduğu bu kararları genel bir kural haline getirmesi gerekir.


MADDE GEREKÇELERİ


MADDE 1- Madde ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunda yer almadığı halde “Kaçak/Kayıp Bedeli” ve “Sayaç Okuma Bedeli” adları altında elektrik faturalarına yansıtılan ve abonelerden tahsil edilen bedellerin tüketicilerden alınmasını engellemek amacıyla 4628 sayılı kanunun “Tarifeler ve tüketicilerin desteklenmesi” kenar başlıklı 13’üncü maddesine bir hüküm eklenmektedir.


MADDE 2- Madde ile tüketicilerden kayıp/kaçak bedeli ve sayaç okuma bedeli adı altında 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren tahsil edilen ücretlerin herhangi bir başvuru aranmaksızın iade edilmesi amaçlanmaktadır. Bu ücretlerin iadesinin ise abonelerin sonraki aylarda doğacak elektrik tüketimi borçlarından mahsuplaşma yoluyla gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Aboneliği sona eren tüketicilere ise alacakları olan bu ücretler yasal faiziyle birlikte nakden ödenecektir. Bu ücretlerin tüketicilere mahsuplaşma yoluyla ve nakden iade edilmesine ilişkin usul ve esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 45 gün içerisinde hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenecektir.


MADDE 3- Yürürlük maddesidir.


MADDE 4- Yürütme maddesidir.


ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1- 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin birinci paragrafına aşağıdaki cümle eklenmiştir.


“Tüketicilerden kayıp/kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli gibi adlar altında bu kanunda açık şekilde düzenlenmemiş hiçbir tarife nedeniyle ödeme talep edilemez. ”


MADDE 2- 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


GEÇİCİ MADDE 18 – Tüketicilerden kayıp/kaçak bedeli ve sayaç okuma bedeli adı altında 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren tahsil edilen ücretler, herhangi bir başvuru aranmaksızın ilgili dağıtım şirketi tarafından her abone için yasal faizleriyle birlikte ayrı ayrı hesaplanarak abonelere bildirilir. Abonelerin sonraki aylarda elektrik tüketiminden doğacak borçları hesaplanan bu ücretlerden mahsup edilir. Aboneliği sona eren tüketicilere ise alacakları olan bu ücretler yasal faizleriyle birlikte nakden ödenir. Bu mahsuplaşma ve nakden geri ödeme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 45 gün içerisinde hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.”


MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Bu haber toplam 2012 defa okundu


YAZARLAR