Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - TEİAŞ Hukuk Müşavirliği Ve Avukatlık Sınav Ve Atama Yönetmeliği
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

TEİAŞ Hukuk Müşavirliği Ve Avukatlık Sınav Ve Atama Yönetmeliği

TEİAŞ Hukuk Müşavirliği Ve Avukatlık Sınav Ve Atama Yönetmeliği
TEİAŞ Hukuk Müşavirliği Ve Avukatlık Sınav Ve Atama Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlan
11.05.2015 / 11:41

Enerjimagazin-Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğündeki hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına ilk defa atanacakların giriş sınavlarına ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğündeki hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına ilk defa atanacakları kapsayan “Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Ve Avukatlık Sınav Ve Atama Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yönetmelik Şu Şekilde:


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğündeki hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına ilk defa atanacakların giriş sınavlarına ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğündeki hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına ilk defa atanacakları kapsar.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) Genel Müdür: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürünü,


b) Giriş sınavı: Teşekkülün merkez ve taşra teşkilatındaki hukuk müşaviri ve avukat    kadrolarına ilk defa atanacakları belirlemek üzere yapılan yazılı ve/veya sözlü sınavı,


c) KPSS (B): B grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,


ç) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan türü 3’ü,


d) Sınav komisyonu: Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınavı komisyonunu,


e) Teşekkül: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,


f) Yönetim Kurulu: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,


ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar


Giriş sınavı


MADDE 5 – (1) Teşekkülün merkez ve taşra teşkilatındaki hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacaklar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak giriş sınavı ile alınırlar. Giriş sınavı yazılı ve/veya sözlü olarak yapılabilir.


(2) Giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı, giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSSP3 taban puanı esas alınarak atama yapılması planlanan kadro sayısının beş katından fazla olmamak üzere belirlenir. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.


(3) Giriş sınavına ilişkin sekretarya hizmetleri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.


Giriş sınavı duyurusu


MADDE 6 – (1) Giriş sınavı duyurusunda; başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri, başvuru yeri ve şekli, atama yapılması planlanan kadro sayısı, kadronun sınıfı ve derecesi, KPSSP3 taban puanı ve giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, başvuruda bulunacaklarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler, giriş sınavının tarihi, saati, yeri ve şekli, sınav konuları ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az bir ay önce Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Devlet Personel Başkanlığı ile Teşekkül internet sitesinde yayımlanır.


Giriş sınavına başvuru şartları


MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:


a) Hukuk müşavirliği için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları; Avukatlık için 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak.


b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden Teşekkülce belirlenen ve giriş sınavı ilânında belirtilen asgari puanı almış olmak.


c) Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.


ç) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.


d) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az bir yıl süre ile fiilen avukatlık yapmış olmak.


Giriş sınavı başvurusunda istenecek belgeler ve başvuru usulü


MADDE 8 – (1) Giriş sınavına başvurmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:


a) Teşekkülden veya Teşekkül internet sitesinden temin ederek dolduracakları giriş sınavı başvuru formu.


b) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.


c) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.


ç) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.


d) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az bir yıl süre ile fiilen avukatlık yapmış olduğuna ilişkin sigorta kaydı ve/veya vergi kaydı belgesinin aslı veya onaylı örneği.


e) Üç adet vesikalık fotoğraf.


f) Özgeçmiş.


(2) Birinci fıkrada sayılan belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Teşekkül tarafından da onaylanabilir.


(3) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla giriş sınavı duyurusunda belirtilen adrese yapılabilir. İstenen belgelerin en geç son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Teşekküle teslim edilmesi gerekir. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.


Başvuruların değerlendirilmesi


MADDE 9 – (1) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, süresi içinde yapılan başvuruları inceleyerek aranan şartların adaylarda mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmaz.


(2) Aranan şartları taşıyan adaylar, giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. Son sıradaki adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Giriş sınavına girmeye hak kazananların isimleri, KPSSP3 puanları ile birlikte Teşekkülün internet sitesinde yayımlanır.


Sınav komisyonu


MADDE 10 – (1) Sınav komisyonu, Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği Genel müdür yardımcısının başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, hukuk müşaviri veya avukat olarak görev yapanlar arasından seçilecek başkan dâhil beş asıl üyeden oluşur. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ve I. Hukuk Müşaviri, sınav komisyonunun doğal üyesidir. Ayrıca İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından bir şube müdürü ile hukuk müşaviri veya avukat olarak görev yapanlar arasından birer olmak üzere üç yedek üye tespit edilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle giriş sınavı komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler giriş sınav komisyonuna katılır.


(2) Sınav komisyonunun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.


(3) Sınav komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.


(4) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.


Sınav komisyonunun görevleri


MADDE 11 – (1) Sınav komisyonu, her türlü giriş sınavı hazırlık çalışmalarını yapar. Giriş sınavının Teşekkül tarafından yapılması halinde sınav sorularının hazırlanması, cevapların değerlendirilmesi, sonuçların ilan edilmesi, itirazların incelenerek karara bağlanmasında görevli ve yetkilidir.


Yazılı sınav ve değerlendirme


MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, klasik veya test şeklinde yapılır ve aşağıdaki konuları kapsar:


a) Anayasa Hukuku,


b) Medeni Hukuk,


c) Borçlar Hukuku,


ç) Ticaret Hukuku,


d) Medeni Usul Hukuku,


e) İcra ve İflas Hukuku,


f) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku,


g) Vergi Hukuku,


ğ) Ceza Hukuku (Genel hükümler),


h) İş Hukuku.


(2) Teşekkül gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilave konular da belirleyebilir.


(3) Yazılı sınav, Teşekkül tarafından yapılabileceği gibi başka kamu kurum veya kuruluşlarına ya da üniversitelere de yaptırılabilir. Sınavın, kamu kurum veya kuruluşlarına ya da üniversitelere yaptırılması halinde sınava ilişkin hususlar protokolle belirlenir.


(4) Yazılı sınavın Teşekkül tarafından yapılması halinde sınav soruları, sınav komisyonu tarafından hazırlanır. Sınav sorularını, puanlarını ve sınav süresini gösterir tutanak, sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Çoğaltılan soru kâğıtları, kapalı ve mühürlü zarf içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim edilir. Sınav sorularını içeren kapalı ve mühürlü zarf, sınav salonunda adayların huzurunda açılır ve soru kâğıtları adaylara dağıtılır.


(5) Sınav sonunda adayların cevap kâğıtları soru kâğıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Sınavın klasik yapılması halinde cevap kâğıtlarındaki adayların isimleri kapatılır. Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra sınav komisyonu başkanına teslim edilir.


(6) Sınav komisyonu, cevap kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Yazılı sınavın klasik usulde yapılması halinde her cevap kâğıdı sınav komisyonu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilir ve değerlendirme notu, bunların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.


(7) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak şarttır. Giriş sınavının sadece yazılı yapılması halinde başarı sıralaması, yazılı sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak yapılır. Başarı puanının eşitliği halinde KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Başarı sırasına göre hazırlanan liste, cevapların değerlendirilmesinin neticelendiği günü takip eden beş iş günü içinde Teşekkülün internet sitesinde yayımlanır.


(8) Giriş sınavının yazılı ve sözlü yapılması halinde, yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile aynı puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.


(9) Sözlü sınava girme hakkını kazananların yazılı sınav sonuçları ile sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce Teşekkülün internet sitesinde yayımlanır.


Sözlü sınav ve değerlendirme


MADDE 13 – (1) Sözlü sınavda adaylar;


a) 12 nci maddede yer alan sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,


b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,


c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,


ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,


d) Genel yetenek ve genel kültürü,


e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,


yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, sınav komisyonu tarafından, (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.


(2) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.


(3) Giriş sınavının yazılı ve sözlü yapılması halinde başarı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur ve başarı sıralaması, en yüksek not alan adaydan başlanarak yapılır. Başarı puanının eşitliği halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Giriş sınavının sadece sözlü yapılması halinde başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak yapılır. Başarı puanının eşitliği halinde KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Başarı sırasına göre hazırlanan liste, cevapların değerlendirilmesinin neticelendiği günü takip eden beş iş günü içinde Teşekkülün internet sitesinde yayımlanır.


Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz


MADDE 14 – (1) Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanağa bağlanır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday ile aynı sayıda yedek adaydan oluşan liste, Genel Müdürün onayına sunulur. Genel Müdür tarafından onaylanan liste Teşekkülün internet sitesinde yayımlanır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç, yazılı olarak bildirilir.


(2) Başarı sırasına göre oluşturulan yedek aday listesi, sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren altı ay geçerlidir.


(3) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.


(4) Adaylar, sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, sınav komisyonu tarafından, varsa sözlü sınav tarihinden önce ve her halde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.


Gerçeğe aykırı beyan


MADDE 15 – (1) Giriş sınavında başarılı olanlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.


(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.


Sınav belgelerinin saklanması


MADDE 16 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Teşekkül tarafından saklanır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Atamadan önce istenecek belgeler


MADDE 17 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan yapacakları yazılı başvuru dilekçeleri ile beraber kendilerine yapılacak bildiride belirtilen süre içerisinde aşağıdaki belgeler istenir:


a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,


b) Dört adet vesikalık fotoğraf,


c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,


ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,


d) Mal bildirimi.


Atama


MADDE 18 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sırasına göre atanır. Asıl listeden atanmaya hak kazanan adaylardan, herhangi bir nedenle ataması yapılamayan veya ataması yapılıp göreve başlamayan ya da görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılmaması ve altı aylık sürenin aşılmaması kaydıyla, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılabilir.


(2) Süresi içinde gerekli belgeleri ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.


(3) Atamaları yapılan hukuk müşavirinin görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; avukatların görevlerine başlamalarında ise 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.


Bildirim


MADDE 19 – (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Personel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.


Hüküm bulunmayan haller


MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


Yürürlük


MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.


Bu haber toplam 2707 defa okundu


YAZARLAR