Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Dağıtım Sistemi Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Dağıtım Sistemi Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik

Dağıtım Sistemi Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik
EPDK, 'Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaptı.
10.01.2017 / 10:39

Enerjimagazin-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 'Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ' ile 'Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaptı.

EPDK'nın söz konusu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 19.12.2015 tarihli ve 29567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (l) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (m) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, aynı fıkranın mevcut (bb), (cc), (ee) ve (ıı) bentleri teselsül sonrası sırasıyla (cc), (çç), (ff) ve (ii) bentleri olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"e) Dağıtım bağlantı bedeli: Tüketicilerin iç tesisatının dağıtım şebekesine bağlanması için inşa edilen bağlantı hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlı olan bedeli,

m) Deplase Geliri: Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarına İlişkin Usul ve Esasların 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşların yükümlülüğünde olan deplase masraflarının bu kuruluşlar tarafından karşılanan kısmı hariç olmak üzere tüketici talebi ile yapılan ve dağıtım şirketi kusuru dışında oluşmuş olan deplase işlemlerinin dağıtım şirketi tarafından yapılması durumunda elde edilen geliri,

cc) Hasar geliri: Dağıtım şirketinin zilyetliğinde olan ve dağıtım bölgesinde bulunan her türlü taşınır, taşınmaz, tesis, malzeme ve benzeri unsurlara üçüncü şahıslar tarafından verilen zararlara ilişkin sigorta şirketinden, ilgilisinden vb. alınan geliri,

cç) Hedef kayıp oranı (HKO): Bir dağıtım şirketi için her bir tarife yılına ilişkin Kurul tarafından belirlenen, tarife yoluyla karşılanan teknik ve teknik olmayan kayıp enerji oranını,

ff) Kabul edilen net yatırım harcamaları: Kabul edilen yatırım harcamaları tutarından varlık satış ve bağlantı gelirlerinin düşülmesi suretiyle her bir tarife yılı için hesaplanan tutarı,

ii) Kayıp enerji: Teknik ve teknik olmayan kayıp enerjiyi, "Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"(1) Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller, dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan maliyetlerden hareketle belirlenir. Bu kapsamda dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerin belirlenmesinde, dağıtım faaliyetinin yürütülmesi kapsamında gerekli olan yatırım harcamaları ile yatırım harcamalarına ilişkin makul getiri, sistem işletim maliyeti, teknik ve teknik olmayan kayıp maliyeti, kesme-bağlama hizmet maliyeti, sayaç okuma maliyeti, reaktif enerji maliyeti ve iletim tarifesi kapsamında ödenen tutarlar gibi tüm maliyet ve hizmetler dikkate alınır. Dağıtım şirketlerinin tarifelerine esas alınacak teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin Kurulca belirlenen hedef oranlarını geçmemek kaydı ile teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetler dağıtım tarifelerinde yer alır ve tüketicilere yansıtılır. Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerin belirlenmesinde, teknik ve teknik

olmayan kayıplara ilişkin hedef oranlarının tespiti ve değiştirilmesi ile oluşacak maliyetin tarifelerde yer alması ve tüketicilere yansıtılmasında Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri esas alınır. Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller bağlantı durumuna, tüketim miktarına ve kullanım amacına göre farklılaştırılabilir."

Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan VFt ibaresine ilişkin açıklama aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"VFt : Uygulama döneminin her bir yılındaki itfa tutarı ile yasal amortisman tutarı arasındaki fark nedeniyle oluşması öngörülen vergi tutarını,"

Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"(4) Kontrol edilemeyen işletme giderleri, tutarı dağıtım şirketi tarafından kontrol edilemeyen ve dağıtım faaliyeti kapsamında oluşan işletme giderleridir. İletim tarifesi kapsamında ödenen bedeller (reaktif bedelleri, güç aşım bedelleri ve benzeri mahiyette olanlar hariç), orman arazisi kullanımı ile ilgili giderler, kıdem ve ihbar tazminatları, kamu kurumlarına ödenen izin, ruhsat, harç bedelleri ile dağıtım faaliyeti kapsamında oluşan her türlü vergi, resim, harç, lisans bedeli ve benzeri giderler (KDV ve Kurumlar Vergisi hariç) ile şüpheli ticari alacak karşılık giderleri bu kapsamda değerlendirilir.

Uygulama dönemi içerisinde oluşacak ilave/yeni işletme giderlerinden Yönetmeliğin olağandışı halleri düzenleyen hükümleri kapsamında uygun görülenler de kontrol edilemeyen işletme giderleri olarak kabul edilir."

Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"(2) Dağıtım şirketleri tarafından bir tarife yılında kullanıma hazır hale getirilen yatırımlardan hareketle, yatırımlarla ilgili mevzuat ve birinci fıkra hükümleri kapsamında kabul edilen yatırım harcamasından 13 üncü madde hükümlerine göre belirlenen varlık satış ve bağlantı gelirlerinin düşülmesiyle bulunan kabul edilen net yatırım harcaması tutarı ile tarife hesaplamalarında dikkate alınan yatırım tavanının farklı olması durumunda, söz konusu farka tekabül eden itfa ve reel makul getiri tutarları, yatırım farkı düzeltme bileşeni hesaplamalarında dikkate alınarak tarife hesaplamalarına yansıtılır."

Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"MADDE 13 - (1) Kabul edilen net yatırım harcaması hesaplamasında dikkate alınacak varlık satış gelirleri aşağıda sayılan varlıkların satış gelirlerinden oluşur:

a) Birinci uygulama dönemi öncesinde tesis edilmiş veya iktisap edilmiş varlıklar.

b) Herhangi bir uygulama döneminde dağıtım faaliyetinin ve/veya dağıtım faaliyetinin alt faaliyetlerinin yürütülmesi için tesis edilmiş veya iktisap edilmiş varlıklar.

c) Dağıtım faaliyetinin ve/veya dağıtım faaliyetinin alt faaliyetlerinin yürütülmesi için tesis edilmiş veya iktisap edilmiş varlıklardan meydana gelen hurda varlıklar."

Aynı Tebliğin başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"(1) Dağıtım şirketleri, düzenlemeye esas işletme gideri ve yatırım harcamalarına temel teşkil eden talep tahmini, kayıp enerji ve kalite ile ilgili verileri Kurum tarafından istenen formatta sunmakla yükümlüdür."

Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan VFt ibaresine ilişkin açıklama aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"VFt : t tarife yılındaki itfa tutarı ile yasal amortisman tutarı arasındaki fark nedeniyle oluşması öngörülen vergi tutarını,"

Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan VFt-2 ibaresine ilişkin açıklama aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"VFt-2 : t-2 tarife yılındaki itfa tutarı ile yasal amortisman tutarı arasındaki fark nedeniyle oluşması öngörülen vergi tutarını,"

Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"(1) Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller dışında kullanıcılara tahakkuk ettirilen bedeller kapsamında toplanan gelirler ile üçüncü taraflara sunulan hizmetlerden elde edilen gelirler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

a) Bakım onarım hizmet geliri.

b) Bağış gelirleri.

c) Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları kapsamında elde edilen ceza ve tazminat gelirleri.

ç) Ceza, nefaset, teminat ve tazminat gelirleri.

d) Dağıtım şirketinin bölgede işlettiği dağıtım şebekesi üzerinden elde ettiği reklam ve kira (baz istasyonu, araç, bina, arazi, veri transferi iletişim alt yapısı kullanım geliri) gelirleri gibi gelirler.

e) Danışmanlık geliri.

f) Deplase geliri.

g) Güç kalitesi ölçüm hizmet bedelinden elde edilen gelirler.

ğ) Hasar geliri.

h) Kaçak elektrik enerjisi kullanım geliri.

ı) Kesme-bağlama bedelinden elde edilen gelirler.

i) Konusu kalmayan karşılık gelirleri.

j) Lisanssız elektrik üretim tesislerinden alınan diğer gelirler.

k) Otomatik sayaç okuma geliri.

l) Ödeme bildirimi ve ikinci ihbar bırakılmasından sağlanan gelir.

m) Ölçü test geliri.

n) Reaktif enerji bedelinden elde edilen gelirler.

o) Sayaç kontrolü geliri.

ö) Usulsüz elektrik kullanım geliri.

(4) Birinci fıkranın (a), (ç), (d), (e), (i) ve (k) bentlerinde yer alan gelirlerin %75?i ile (h) bendinde yer alan gelirlerin %20’si, (f) bendinde yer alan gelirlerin tamamı gelir farkı hesaplamaları kapsamı dışında tutulur. Diğer bentlerde yer alan gelirler, tümüyle gelir farkı hesaplamalarında dikkate alınır.

Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Kayıp enerji gelir tavanı (KEGTt) aşağıdaki eşitlikte (23)’e göre hesaplanır:

KEGT t = KEGG t + KEDB t x N (23)

KEGGt : t tarife yılı için belirlenen kayıp enerji gelir gereksinimi,

KEDBt : t tarife yılı için Eşitlik (24)’e göre hesaplanan kayıp enerji düzeltme bileşenini,

N : n1 ve n2 Kurul tarafından belirlenmek üzere, düzeltme bileşeninin pozitif olduğu durumda (1-n1), negatif olduğu durumda (1+n2) olan düzeltme katsayısını, gösterir."


EPDK, 'Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaptı.

EPDK, 30.12.2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanan Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında

Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) bendi eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (p) bendi teselsül sonrası (r) bendi olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"k) Net satış hasılatı: Toplam satış hasılatından Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, organize toptan satış piyasasında yapılan enerji satışları, dengeden sorumlu grup içi satışları, alınan destekleme tutarlarının düşülmesi suretiyle yeniden hesaplanan tutarı,

r) Tahsilat riski: Görevli tedarik şirketinin şüpheli ticari alacak karşılık giderlerinden, ticari alacaklarla ilgili konusu kalmayan karşılık gelirlerinin düşülmesi ile bulunan tutarların, net satış hasılatına oranını,"

Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"(1) Perakende satış fiyatı, görevli tedarik şirketlerinin tarifesi düzenlemeye tabi tüketicilere yaptıkları enerji satışına ilişkin faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan maliyetlerinden hareketle belirlenir. Bu kapsamda perakende satış fiyatının belirlenmesinde, faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan yatırım harcamalarına ilişkin amortisman giderleri, faturalama ve müşteri hizmetleri, perakende satış hizmetleri gibi işletme giderleri, aktif enerji maliyetleri ile faaliyetin sürdürülebilmesi için

katlanılan tüm maliyet ve hizmetleri karşılayacak bedeller ve maruz kalınan risklerden hareketle belirlenen brüt kâr marjı dikkate alınır."

Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"(4) Kontrol edilemeyen işletme giderleri, tutarı şirket tarafından kontrol edilemeyen ve PS faaliyeti kapsamında oluşan işletme giderleridir. Aşağıdaki işletme giderleri bu kapsamda değerlendirilir:

a) Görevli tedarik faaliyeti kapsamında oluşan KDV ve Kurumlar Vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, lisans bedeli ve benzeri giderler.

b) Kıdem ve ihbar tazminatı giderleri.

c) Azami olarak sabit işletme giderinin %10’u olmak üzere 1/1/2016 tarihinden itibaren yapılan yatırımlarla ilgili mali mevzuat kapsamında oluşan amortisman giderleri.

ç) Şüpheli ticari alacak karşılık giderlerine ilişkin olarak her bir görevli tedarik şirketinin tahsilat riski ile ülke tahsilat riskinin ortalamasının ilgili şirketin net satış hasılatı ile çarpılması suretiyle bulunan tutar, kontrol edilemeyen işletme gideri kapsamında dikkate alınır. Hesaplamalara esas ülke tahsilat riski ortalaması %1’i aşamaz. Bu oranın aşılması halinde aşan kısım hesaplamalarda dikkate alınmaz."

Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"(2) Yükümlenilen tutar (YT) aşağıdaki eşitlik (10)’a göre hesaplanır:

i : 2011-2015 dönemindeki her bir yılı,

n : 2015 yılını,

Yi : 2011-2014 dönemindeki her bir yıl için kabul edilen net yatırım harcaması, 2015 yılı için varsayılan net yatırım harcaması tutarını,

İSi : i yılı için geçerli olan itfa süresini,

RMGi : 2011-2014 dönemindeki her bir yıl için kabul edilen net yatırım harcaması, 2015 yılı için varsayılan net yatırım harcaması tutarları dikkate alınarak i yılı için hesaplanan olması gereken reel makul getiri tutarı ile ilgili yıl için gelir gereksinimi hesaplamalarında dikkate alınan reel makul getiri tutarı arasındaki farkı,

İi : 2011-2014 dönemindeki her bir yıl için kabul edilen net yatırım harcaması, 2015 yılı için varsayılan net yatırım harcaması tutarları dikkate alınarak i yılı için hesaplanan olması gereken itfa tutarı ile ilgili yıl için gelir gereksinimi hesaplamalarında dikkate alınan itfa tutarı arasındaki farkı,

VFi : 2011-2014 dönemindeki her bir yılı için kabul edilen net yatırım harcaması, 2015 yılı için varsayılan net yatırım harcaması tutarlarına ilişkin olarak itfa süresi ve amortisman süresi farkından kaynaklanan ilgili dönemlere ilişkin tarifelerde dikkate alınan vergi farklarının tarifeye yansımamış kalan kısmı,

TÜFEn,6 : 2015 yılı Haziran ayı TÜFE’sini,

TÜFEi,6 : i yılının Haziran ayı TÜFE’sini,

FOn : 2015 yılı için belirlenen ve yüzde olarak ifade edilen faiz oranını,

DRMGOud-1 : 2011-2015 yıllarını kapsayan uygulama dönemi için belirlenen yıl ortasına göre düzeltilmiş makul getiri oranını (net reel makul getiri oranını) (%), gösterir."

Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan görevli tedarik şirketinin d perakende satış tarife dönemi için enerji tedarik maliyeti (ETMd) hesaplama yöntemi de değiştirildi.

Bu haber toplam 2402 defa okundu


YAZARLAR