Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
TTK Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
19.10.2017 / 19:02

Enerjimagazin-“Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yönetmelik, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatındaki memur ve sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlandı.


Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/11/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca çalıştırılan memurlar ile (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personeli kapsıyor.


Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği


Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatındaki memur ve sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/11/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca çalıştırılan memurlar ile (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personeli kapsar.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) Disiplin amiri: Bu Yönetmeliğe ekli cetvelde unvanları belirtilen disiplin ve üst disiplin amirlerini,


b) Merkez teşkilatı: TTK Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatındaki birimleri,


c) Personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen (I) sayılı cetvele tabi personel ile (c) bendinde belirtilen (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personeli,


ç) Taşra teşkilatı: Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı olarak faaliyet gösteren İşletme ve İşletmeler topluluğunu,


d) TTK: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünü,


ifade eder.


Disiplin amirleri


MADDE 5 – (1) TTK Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatındaki memurların ve sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin eki Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.


Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat


MADDE 6 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.


Yürürlük


MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TTK Genel Müdürü yürütür.Bu haber toplam 2803 defa okundu


YAZARLAR