Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - EPDK'dan Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonuna İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

EPDK'dan Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonuna İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı

EPDK'dan Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonuna İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı
EPDK, “Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonuna İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı” hazırladı.
29.11.2017 / 21:47

Enerjimagazin-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında elektrikli araçların elektrik enerjisi teminini sağladıkları şarj istasyonlarının kurulumu ve işletilmesine, bu istasyonlar vasıtasıyla elektrik enerjisi tedarikine ve bu istasyonların satış, kiralama ve benzeri yollarla devredilmesine ilişkin işlemleri ve işletmecilerin hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla “Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonuna İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı” hazırladı.


Kamuya açık yerlerde kurulumları yapılan veya ticari faaliyette bulunulan tüm şarj istasyonlarını kapsayan taslak, 12 Aralık 2017 mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacak.


İlgilenenlerin söz konusu taslak hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini kurumun internet sitesinde bulunan “Görüş bildirme formunu” doldurarak aynı süre içerisinde Word ve pdf dosyası olarak bilgielektrik@epdk.org.tr e-posta adresine ve/veya yazılı olarak EPDK Elektrik Piyasası Daire Başkanlığına göndermeleri gerekiyor.


EPDK tarafından hazırlanan “Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonuna İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı” şu şekilde:


ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ŞARJ İSTASYONUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR


Amaç ve kapsam


MADDE 1- (1) Bu usul ve esasların amacı; elektrik piyasasında elektrikli araçların elektrik enerjisi teminini sağladıkları şarj istasyonlarının kurulumu ve işletilmesine, bu istasyonlar vasıtasıyla elektrik enerjisi tedarikine ve bu istasyonların satış, kiralama ve benzeri yollarla devredilmesine ilişkin işlemleri ve işletmecilerin hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.


(2) Kamuya açık yerlerde kurulumları yapılan veya ticari faaliyette bulunulan tüm şarj istasyonları bu usul ve esaslar kapsamındadır.


Hukuki dayanak


MADDE 2- (1) Bu usul ve esaslar, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar ve kısaltmalar


Madde 3- (1) Bu usul ve esaslarda geçen;


Şarj ünitesi: Bir veya daha fazla sayıda kablolu, soketli veya kablosuz şarj bağlantısının sağlanabildiği, fiziksel olarak tek bir üniteyi,


Şarj istasyonu: En az bir şarj ünitesini bünyesinde barındıran ve elektrikli araçlar için elektrik enerjisi tedariki çerçevesinde şarj hizmeti verilen yeri,


İşletmeci: Kendi mülkiyetindeki ya da kiralama yoluyla edindiği en az bir şarj istasyonunu kamuya açık işleten kişiyi,


ç) Kullanıcı: Elektrik enerjisine dayalı ve şarj edilebilir nitelikte araç kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,


d) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,ifade eder.


(2) Bu usul ve esaslarda geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.


Şarj istasyonunun kurulumu ve işletilmesi


MADDE 4- (1) Şarj istasyonu için dağıtım sistemine bağlantı başvuruları işletmeci tarafından Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi çerçevesinde yapılır.


(2) Şarj istasyonu mevzuat hükümlerine ve ilgili standartlara uygun olarak kurulur ve işletilir.


Piyasada şarj istasyonu vasıtasıyla elektrik enerjisi tedariki


MADDE 5- (1) Şarj istasyonu tüketim miktarına bakılmaksızın serbest tüketici niteliğini haizdir.


(2) İşletmeci sözleşme yapmaya gerek olmaksızın tüm kullanıcılara veya akdi esaslar çerçevesinde belirli kullanıcılara elektrik enerjisi tedarik edebilir.


(3) Üretim lisansı ve tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler şarj istasyonu aracılığıyla kâr amaçlı olmamak üzere elektrik enerjisi satışı yapabilir ve bu kapsamda şarj hizmeti verebilir. Bu fıkra kapsamında ilgili işletmeci tarafından şarj istasyonunda verilen hizmet kapsamında faturada ayrı kalemler halinde belirtilmek kaydıyla elektrik enerjisi bedelinin yanında ilgilisinden Kurul düzenlemesine tabi olmayan ayrı bedeller alınabilir.


(4) Üretim lisansı ve tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler şarj istasyonu aracılığıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ikili anlaşmalar yoluyla elektrik enerjisi satışı yapabilir ya da üçüncü fıkra kapsamında faaliyet gösterebilir.


Bildirim yükümlülüğü


MADDE 6- (1) İlgili işletmeci tarafından;


a) Şarj istasyonu işletmeye alınmadan en geç bir hafta öncesinde,


b) Şarj istasyonunun kapatılması halinde en kısa sürede,


c) Şarj istasyonunun devir, kiralama ve benzeri yollarla devredilmesi ve ilgili işletmecinin unvan değişikliğinde en kısa sürede,


şarj istasyonuna ilişkin durum Ek-1’de yer alan formatta ilgili dağıtım şirketine bildirilir.


(2) Dağıtım şirketi görev bölgesinde bulunan şarj istasyonuna ilişkin bilgileri Ek-2’de yer alan formatta her ayın yirmibeşine kadar Kuruma bildirmekle yükümlüdür.


Kurulmuş ve/veya işletmede olan şarj istasyonları


GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu usul ve esasların yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla işletmede olan şarj istasyonuna ilişkin bilgiler işletmeci tarafından üç ay içerisinde Ek-1’de yer alan formatta ilgili dağıtım şirketine bildirilir.


(2) Bu usul ve esasların yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kurulmuş ve/veya işletmede olan şarj istasyonuna ilişkin bilgiler, ilgili dağıtım şirketi tarafından bu usul ve esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Ek-2’de yer alan formatta Kuruma bildirilir.


Yürürlük


MADDE 7- (1) Bu usul ve esaslar, onaylanmasına ilişkin Kurul Kararının yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 8- (1) Bu usul ve esas hükümlerini Başkan yürütür.


Bu haber toplam 1347 defa okundu


YAZARLAR