Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
“Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
04.12.2017 / 20:38

Enerjimagazin-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, dağıtım lisansı sahibi şirketlerin faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve lisansları kapsamında izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirledi.


Bakanlık tarafından hazırlanan “Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yönetmelik; dağıtım lisansı sahibi şirketlerin denetiminin Bakanlık tarafından yapılması veya yaptırılması, denetim konularının belirlenmesi, denetim heyeti, denetim personeli, denetime tabi şirketlerin hak ve yükümlülükleri ile yetkili şirketlerin nitelikleri, yetkilendirilmesi, hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.


Buna göre, Şirketlerin periyodik olarak denetimi belirli sürelerde, belirlenmiş konularda ve yılda en az bir kez yapılacak.Gerek görülmesi durumlarında veya başvuru üzerine kısmi denetimler yapılabilecek.


Şirketlerden denetime esas olmak ve yapılacak ön incelemelerde kullanılmak üzere ilgili her türlü bilgi ve belge istenebilecek. Gerek görülmesi durumunda, şirket yetkililerinden yazılı veya sözlü bilgi alınabilecek. 


Denetim Konuları


Şirketlerin denetimine ilişkin konular aşağıdaki iş ve işlemlerden oluşacak:


Yatırım faaliyetleri; yatırımların yerindelik ve önceliği, yatırım planlarına ve projelerine uygunluğu ve bu yatırımlara ilişkin kamulaştırma işlemleri, fiziki, mali, elektriksel gerçekleşmeler, yayımlanmış yönetmelik, şartnamelere uygunluk, yatırım ihalelerine ilişkin işlemler,


Kullanıcılar ile ilgili faaliyetler; tüketici hizmetlerine ilişkin uygulamalar ve tüketici şikâyetlerine ilişkin iş ve işlemler,


İşletme ve bakım faaliyetleri; işletme ve bakım faaliyetleri ve bu kapsamda işletme ve bakım çalışmaları ile bunlara ilişkin kayıtların tutulması gibi iş ve işlemler,


Genel aydınlatma faaliyetleri; genel aydınlatmaya ilişkin iş ve işlemler ile bu kapsamda dağıtım bölgelerinde aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin uygulamalar,


Mali konular; kullanıcılardan tahsil edilen her türlü bedel ve tarife kapsamında yapılan uygulamalar ile gelir, gider hesapları, yatırım hesapları, yükümlü olunan fon, pay ve benzeri kesintilerle ilgili hesaplar ve sigorta uygulamalarına ilişkin iş ve işlemler,


Satınalma ve satış işlemleri ile ilgili faaliyetler; yapılan her türlü mal ve hizmet alımlarının veya satışlarının ve yatırım ihalelerine ilişkin iş ve işlemler,


Bilişim ve şebeke işletim sistemleri altyapısı; alt yapı bilgi sistemlerinin kurulması, işletilmesi, güncellenmesi ve yedeklenmesine ilişkin iş ve işlemler,


Hizmet kalitesi; EPDK tarafından belirlenen tedarik sürekliliği, teknik ve ticari hizmet kalitesinin sağlanması ve bu kapsamda dağıtım bölgelerinde gerçekleşen kesintilerin sayısı ve süresi ile tüketici hizmetlerinin sunumuna ilişkin iş ve işlemler,


Hukuki süreçler; şirketlerin uygulamalarından dolayı lisans sahibi tüzel kişiler, müşteriler, kamu kurumları ve diğer kuruluşlar ile oluşan hukuki süreçlerin durumları ve konuların tespiti,


Lisanssız elektrik üretimine ilişkin iş ve işlemler,


Gerekli görülmesi halinde, ilgili mevzuat kapsamında incelenmesi gereken diğer hususlar.


Şirketlerin ilgili yıla ait yatırım planı, EPDK’ya sunulmadan önce yerindelik ve öncelik bakımından Bakanlık tarafından yetki devri yapılmış ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından incelenecek.


Denetim Yetkisi


Yönetmeliğe göre şirketlerin denetimi yetkisi Bakanlığa ait olacak. Ancak Bakanlık şirketlerin denetimini, bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapabilecek veya bu kuruluşlara yetki devretmek suretiyle yaptırabilecek. Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları, ayrıca denetim yükümlülüklerini, sonuçları itibarıyla Bakanlık açısından bağlayıcı olmayacak ve yaptırım içermeyecek şekilde inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere yetkilendireceği şirketlerden ilgili mevzuatına uygun şekilde hizmet satın almak suretiyle gerçekleştirebilir.


Bakanlığın denetimi ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapması durumunda, denetim heyeti Bakanlık tarafından; Bakanlık temsilcisinin başkanlığında bakanlık personeli ve ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek personelden oluşturulacak.


Denetim Heyeti


Şirketlerin periyodik ve kısmi denetimini gerçekleştirecek denetim heyeti; en az dört yıllık eğitim veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yüksekokullardan mezun olan yeterli sayıda teknik ve idari personelden oluşacak. İhtiyaç duyulması halinde; saha incelemesi, tespit yapılması, ölçüm gerçekleştirilmesi ve benzeri iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere mezuniyet şartı aranmaksızın diğer teknik ve idari personel denetim heyetlerinde görevlendirilebilecek.


Denetimlerin Bakanlık ile ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapılması halinde, Bakanlığın ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarından bu konuya ilişkin olarak yapacağı talepler süresinde karşılanacak.


Denetim heyeti içinden, ihtiyaç duyulması halinde raporlama yapmak üzere görevlendirme yapılabilecek. Böyle bir durumda denetim raporu, raporlamadan sorumlu personel tarafından tanzim edilerek, denetim heyeti başkanı ile birlikte imzalanacak.


Denetlenen Şirketlerin Yükümlülükleri


Şirketler ile bunların her türlü alt yüklenicisi de dâhil olmak üzere, kısmi veya periyodik denetim kapsamında aşağıda belirtilen hususları, eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlü olacaklar:


Denetim heyetine, denetimin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm kolaylığı göstermek, çalışmalarına elverişli bir mekânı sağlamak, talep edilmesi halinde teknik cihazları sağlamak, denetim konularıyla ilgili yardımcı personel vermek, tüm yasal defter, belge, kayıtlar ile gerekli belgeleri ibraz etmek,


Denetim personeli tarafından denetim konularına ilişkin gerekli görülen bilgi, belge, kayıt, pafta, harita, proje, doküman ve defterin aslı ve/veya örneklerini bildirilen sürede vermek,


Denetim personeli tarafından talep edilmesi durumunda, verilerin doğrudan kaynağından alınması amacıyla, sistem yetkilisi refakatinde, kullanılan yazılım ve/veya veri tabanına erişimi anlık ve\veya çevrim içi sağlamak,


Denetim Personeli tarafından, anlık ve/veya çevrimiçi izleme talep ettikleri her türlü uygulama yazılımlarına erişim için gerekli iş ve işlemleri, istenen sürede ve istenen yöntemle yapmak ve sürekliliğini sağlamak,


Belirtilen sürede istenilen hususlar ile ilgili yazılı ve/veya sözlü bilgi vermek, düzenlenen tutanaklara varsa görüşlerini de ekleyerek imzalamak, bildirilen bulgular ile ilgili cevaplarını vermek,


Denetim personelinin bilgisine ihtiyaç duyduğu yetkili personel ile görüşülmesini ivedilikle sağlamak,


Denetim faaliyetinin gerektirdiği çalışma ortamını, araç, gereç, bilgi ve belgeler ile ilgili personelin görevlendirilmesi ve denetim personeline refakatini sağlamak.


Şirketler, Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgi ve belgeler ile elektronik verilerini, bildirilen sürede ve formatta sunarlar. Ayrıca talep edilmesi halinde, belirlenen yönteme ve formata uygun olarak, sistemlerinin anlık ve/veya çevrimiçi izlenebilmesi için gerekli veri akışının sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.


Denetlenen şirketler ile bunların her türlü alt yüklenicisi veya mal ve hizmet aldıkları gerçek ve tüzel kişiler de dâhil olmak üzere, gerekli hallerde kendi adına iş yapan her türlü alt yüklenici veya hizmet aldığı gerçek ve tüzel kişilere ilişkin denetim konusuyla ilgili şirket uhdesinde bulunan sözleşme, hak ediş, faturalar ile talep edilen diğer her türlü belge ve bilgiyi sağlamakla yükümlüdür.


Denetlenen şirketler, denetlenen hususlara ilişkin olarak, teknik imkânsızlık, gizlilik, sır saklama, faaliyetlerinin bir kısmını mal ve hizmet satın alma yoluyla yaptırma gibi gerekçeleri ileri sürerek bilgi ve belge vermek/tedarik etmekten, her türlü elektronik bilgi kayıt sistemine erişim hakkı tanımaktan imtina edemez.


Bu haber toplam 2472 defa okundu


YAZARLAR