Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği

Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği
“Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği” taslağı görüşe açıldı.
02.10.2019 / 23:23

Enerjimagazin-Elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yapılması, can, mal ve saha emniyeti sağlanarak söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması ile kabul işlemleri yetkisine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği” taslağı görüşe açıldı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre taslağa ilişkin bildirilecek görüşlerin; 14.10.2019 tarihine kadar yazı ile Bakanlığa ve e-posta ile enerjiyatirimlari@enerji.gov.tr adrese gönderilmesi gerekiyor.


Bakanlık’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada “Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği Taslağına ilişkin görüşlerin, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ekindeki "Ek-3 Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form"a uygun olarak 14.10.2019 tarihine kadar yazı ile Bakanlığımıza ve e-posta ile enerjiyatirimlari@enerji.gov.tr adresimize gönderilmesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.


Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği şu şekilde:


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yapılması, can, mal ve saha emniyeti sağlanarak söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması ile kabul işlemleri yetkisine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul süreçleri ile tesislerin işletme döneminde uyulması gereken hususlara ilişkin esasları kapsar.


(2) Bu Yönetmelik, 30/12/2014 tarihli ve 29221 (mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği kapsamındaki elektrik üretim tesisleri ile elektrik depolama tesislerini kapsar.


(3) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yatırım programına alınarak yapılan ya da yaptırılan elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul işlemleri yürütülürken kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen şartnameler, sözleşmeler, usul ve esaslar ile kamu ihale mevzuatı hükümleri bu Yönetmelik hükümleriyle birlikte uygulanır.


(4) Herhangi bir tesisin bu Yönetmelik kapsamına girip girmeyeceği konusunda bir tereddüt ortaya çıkarsa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu konuda vereceği karar geçerlidir.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;


a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,


b) Elektrik depolama tesisleri: Elektrik enerjisini depolayabilen ve depoladığı elektrik enerjisini tekrar kullanılmak üzere sisteme verebilen tesisleri,


c) Kabul: Ünitenin/ünitelerin lisans/tesis sahibi sorumluluğundaki saha test, kontrol, raporlama ve gerekli izin işlemlerinin tamamlanarak emniyetli bir şekilde senkronizasyonu ve devreye alma işlemleri sonrasında, tesisin elektrik piyasasında ticari faaliyete başlayabilmesi için yapılan işlemler ile şebekeden bağımsız sistemler için tesis sahibi sorumluluğundaki saha test, kontrol, raporlama ve gerekli izin işlemlerinin tamamlanarak emniyetli bir şekilde devreye alma işlemleri sonrasında, tesisin faaliyete geçebilmesi için yapılan işlemleri,


ç) Kabul heyeti: Tesisin kabule hazır olmasını müteakip lisans/tesis sahibinin talebi üzerine Proje Onay Birimi (POB) tarafından oluşturulan heyeti,


d) Kısmi kabul: Tesisin tümü bitirilmeden tamamlanan ünitenin/ünitelerin kabulünü,


e)Lisans: Piyasada faaliyet göstermek isteyen tüzel kişiye EPDK tarafından verilen izin belgesini,


f) Proje onay birimi (POB): Elektrik tesisinin hesap ve raporlarını inceleyerek proje paftalarını onaylamak üzere görevlendirilmiş Bakanlık birimini veya bu amaçla Bakanlık tarafından yetkilendirilen/görevlendirilen EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, DSİ, TEMSAN, EDAŞ, OSB ve benzeri ihtisas sahibi kurum/kuruluş veya tüzel kişileri,


g)  Saha testi: Tesisin yapım sürecinin tamamlanmasını müteakip ilgili mevzuat ve standartlara göre sahada senkronizasyon öncesi ve sonrası yapılması gereken testleri,


ğ) Senkronizasyon: Gerekli şartlar sağlanarak, bir ünitenin iletim/dağıtım sistemine bağlanması veya iletim/dağıtım sistemindeki iki ayrı sistemin birbirine bağlanmasını,


h) Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı, tüketimi ve elektrik depolama faaliyeti yürütülen veya yürütülmeye hazır tesis, şebeke veya teçhizatı,


ı) Tutanak teslimi: Kabul tutanaklarının kabul heyeti başkanı tarafından ilgili POB’a sunulması akabinde, kabul tutanaklarının ilgili nüshaların lisans/tesis sahibine verilmesini,


i) Ünite: Bağımsız olarak yük alabilen ve yük atabilen her bir üretim grubunu, kombine çevrim santralleri için her bir gaz türbin ve jeneratörü ile gaz türbin ve jeneratörüne bağlı çalışacak buhar türbin ve jeneratörünün payını, elektrik depolama tesisleri için bağımsız olarak enerji depolayabilen ve depoladığı enerjiyi tekrar sisteme verebilen her bir depolama grubunu,


j) Üretim: Enerji kaynaklarının, elektrik üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesini,


k) Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tüm tesisleri,


ifade eder.


(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar, Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğindeki anlam ve kapsama sahiptir.


İKİNCİ BÖLÜM


Genel Hükümler


Yetki devri


MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki elektrik üretim ve/veya elektrik depolama tesislerinin kabul ve tutanak işlemleri yetkisi Bakanlığa aittir. Bu yetki Bakanlık tarafından doğrudan kullanılabileceği gibi Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde Bakanlığın yetkilendirdiği/görevlendirdiği POB’lar tarafından da kullanabilir.


Tesisin yapım süreci


MADDE 6 – (1) Üretim ve/veya elektrik depolama tesisleri için gerekli tüm izin, ruhsat ve onay süreçlerinin lisans/tesis sahibi tarafından süresi içerisinde tamamlanması zorunludur.


(2) Üretim ve/veya elektrik depolama tesisleri; onaylı projelerine ve ilgili mevzuatı kapsamında alınan izin, ruhsat ve onaylara uygun olarak tesis edilir.


(3) Elektrik üretim ve depolama tesislerinde, hiçbir şekilde standart dışı malzeme ve ekipman kullanılamaz. Standardı bulunmayan konularda, ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standartları esas alınarak TSE tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası) ya da ürün belgesi veya dizayn sertifikası bulunmalıdır.


Tesise gerilim uygulanması


MADDE 7 (1) Proje onayı olmayan elektrik üretim veya elektrik depolama tesislerine hiçbir suretle gerilim uygulanamaz.


(2) Senkronizasyon öncesi ve sonrası test çalışmaları için lisans/tesis sahibi tarafından yazılı talepte bulunulması durumunda, projesi ilgili POB tarafından onaylanmış elektrik üretim ve/veya elektrik depolama tesisine, TEİAŞ, TEDAŞ, dağıtım şirketi, OSB Müdürlüğü gibi ilgili tüzel kişi tarafından, can, mal ve saha emniyetinin lisans/tesis sahibi tarafından sağlanması koşuluyla test çalışmaları süresince geçici olarak gerilim uygulanır.


(3) Lisans/tesis sahibi, tesise gerilim uygulanması öncesinde ve sonrasında; çevreyle ve işin niteliği ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm emniyet tedbirlerini almak, gerekli yerlere uyarı ve işaret levhalarını yerleştirmek, her türlü can ve mal emniyetini sağlamak, çalışanlara, vatandaşlara, ilgili idarelere gerekli bildirimleri yapmakla yükümlüdür ve doğabilecek her türlü zarardan sorumludur.


(4) Tesise gerilim uygulanması sırasında ya da sonrasında can, mal ve saha emniyetini riske edici bir hususun tespiti halinde, tesisin enerjisi bu durum giderilinceye kadar sistem işletmecisi tarafından kesilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Kabul Başvuru Değerlendirme Süreci, Kabul Heyeti,


Kabul Çalışmaları ve Tutanak Teslimi


Kabul başvuru değerlendirme süreci


MADDE 8 – (1) Projesi ilgili POB tarafından onaylanmamış veya yapımı tamamlanmamış ünite/üniteleriçin kabul başvurusu yapılamaz.


(2) Elektrik üretim tesisleri için, ünitenin/ünitelerin kurulumu ile senkronizasyon öncesi ve sonrası tüm saha test ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasını müteakip kabulünün yapılabilmesi için lisans/tesis sahibi tarafından bir örneği Ek-1’de yer alan dilekçe ve Ek-2’de yer alan “Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Başvuru Kapsamı”nda belirtilen bilgi ve belgeler ile ilgili POB’a müracaat edilir.


(3) İlgili POB’a sunulan bilgi ve belgeler 5 iş günü içerisinde incelenir.


a) Ek-1’deki dilekçe ve Ek-2’de yer alan bilgi ve belgelerin eksiksiz sunulduğunun tespit edilmesi durumunda; ilgili POB tarafından başvuru sahibine ve kabul heyetinde temsil edilecek kamu kurum ve kuruluşları ile sistem işletmecisine belirlenecek tarihte hazır olunması için yazılı bildirimde bulunulur. Kabul heyeti, başvuru tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde tesis mahallinde toplanır. Yazının bildirilmesini müteakip POB dışında kabul heyetine katılacak üyeler ilgili POB’a bildirilir.


b) Ek-1’deki dilekçe ve Ek-2’de başvuru kapsamında belirtilen bilgi ve belgelerde eksik ve/veya hatalı hususların tespit edilmesi durumunda, bu hususlar lisans/tesis sahibine bildirilir ve düzeltilerek ilgili POB’a sunulması istenir.


(4) Kabul başvuru değerlendirme sürecinde Bakanlık tarafından ilave bilgi ve belgeler talep edilebilir.


(5) Ek-2’de belirtilenlerden farklı tesis tipleri için “Kabul Başvuru Kapsamı” Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.


(6) Kabul başvurusu değerlendirme sürecinde lisans/tesis sahibi ve/veya lisans/tesis sahibini temsile yetkili kişiler, tesise ilişkin görüşme talebiyle ilgili POB’a çağrılabilir. Bu durumda, başvuru sürecine ilişkin bu maddede belirtilen sürelerde herhangi bir değişikliğe gidilmez.


Kabul Heyeti


MADDE 9 (1) İlgili POB tarafından kendisini temsilen bir mühendisin başkanlığında; POB mühendis(ler)i, sistem işletmecisi mühendis(ler)i, lisans/tesis sahibi veya imzaya yetkili temsilcisi ve branş mühendis(ler)i ile ilgili POB’un talep etmesi halinde; imzaya yetkili yüklenici temsilcisi, diğer kamu kurum ve kuruluş mühendis(ler)i ile kabul heyeti teşkil edilir. Davet edildiği halde yüklenici veya vekilinin kabule katılmaması, kabulün yapılmasını engellemez.


(2) Kabule katılamayacak heyet üyelerinin katılmama gerekçeleri ile birlikte tesis mahallinde toplanma tarihinden önce ilgili POB’a bildirilmeleri gerekir.


(3) İlgili POB’un uygun görmesi halinde, kabule katılmayan veya katılamayan üye kabul heyetinden çıkarılır. Heyet başkanı gerek görürse, heyetten çıkarılan üyenin yerine ilgili kurum/kuruluştan başka bir üyenin heyete katılması talebinde bulunabilir. Bu durumda, talebin iletildiği kurum/kuruluş bu talebi karşılamak için ivedi işlem yapar.


Kabulün amacı ve yapılması


MADDE 10 (1) Kabulün amacı ünitenin/ünitelerin onaylı projesi ve bu Yönetmelik esaslarına göre incelenerek senkronizasyonunun emniyetli bir şekilde sürdürüldüğünün belgelenmesidir.


(2) Kabul Heyeti, Ek-3’teki işlemlerin yapılması için tesis mahallinde toplanır.


(3) Lisans/tesis sahibi kabul sürecinde talep edilen teknik ve idari tüm bilgi ve belgeler ile gerekli personel, araç, gereç, inceleme, test ve kontrol olanaklarını kabul heyetine sağlamakla yükümlüdür.


(4) İnceleme, test ve kontrollerde görevlendirilecek personel, kullanılacak araç ve gereçlerin yeterliği değerlendirilir; eksik ve/veya hatalı hususların tespiti halinde, bu hususların lisans/tesis sahibi tarafından tamamlanması sağlanır.


(5) Kabul Heyeti, kabul öncesi ve/veya kabul sürecinde devreye alma çalışmalarına ilişkin saha testi işlemlerinden gerekli gördüklerini tekrarlatabilir.


(6) Gerçekleştirilen inceleme, test ve kontrol işlemleri sonucunda, tesisin kabulünün yapılmasına engel teşkil edecek bir hususun bulunmadığı kanısına varıldığında;


a) Bir örneği Ek-4’te yer alan kabul tutanağı iki nüsha olarak düzenlenir.


b) Kabul tutanağı heyet üyelerince, heyetin görev süresi içerisinde imzalanır.


c) Tesisin kabulünün yapıldığı, Ek-6’da örneği bulunan yazı ile ilgili sistem işletmecisi ve kurumlara bildirilir.


ç) Kabul tutanaklarının ıslak imzalı iki nüshası da heyet başkanı tarafından ilgili POB’a elektronik kopyaları ile birlikte sunulur.


d) Ek-5’te yer alan “Kabul Bilgi Formu” lisans/tesis sahibi ve/veya lisans/tesis sahibini temsile yetkili kişi tarafından doldurularak heyet başkanı ile birlikte imzalanır. İmzalanan Kabul Bilgi Formu heyet başkanı tarafından ilgili POB’a iletilir.


(7) Tesisin işletmeye girdiği tarih tutanakta belirtilen “Kabul Tarihi”dir.


(8) Kumanda binasının bulunduğu il, santralin bulunduğu il olarak kabul edilir.


(9) Heyet üyelerinin kabul tutanaklarına itirazlarının bulunması durumunda, tutanakları itiraz kaydı ile imzalamaları gerekir. Bu üyelerin katılmadıkları konuları ayrı bir rapor şeklinde gerekçeleri ile birlikte belirtmeleri ve bu raporu kabul tutanaklarına eklemeleri gereklidir.


(10) Kısmi kabule ilişkin iş ve işlemlerde de kabul sırasındaki iş akışına uyulur.


(11) Ek-3’te belirtilenlerden farklı tesis tipleri için kabul işlemleri, Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.


Eksik, özürlü veya farklı işler


MADDE 11  (1) Esasa ilişkin olmayan, can, mal ve saha emniyeti ile tesisin temel çalışma ölçütleri kapsamında risk oluşturmayan eksik, özürlü veya farklı işlerin kabul sonrasında düzeltilmesine ve/veya tamamlanmasına izin verilebilir. İlgili POB adına katılan üyeler tarafından bu tarz işler için tadilat projesi onayı gerektiğine karar verilmesi durumunda, heyet tarafından eksik, özürlü veya farklı işler kabul tutanaklarında belirtilerek, lisans/tesis sahibi tarafından ilgili POB’a tadilat proje onayı başvurusunda bulunulması gereklidir.


(2) Tesisin projesinde esasa ilişkin olmayan, ayrıntı niteliğindeki değişikliklere ilişkin hususlardan lisans/tesis sahibi sorumludur.


(3) Eksik, özürlü ve farklı işlerin kabul tutanaklarında belirtilen süreler içerisinde giderilmesi veya tamamlatılması lisans/tesis sahibinin sorumluluğundadır.


(4) Eksik, özürlü ve farklı işlerin giderilmesi veya tamamlanması akabinde bu husus lisans/tesis sahibi tarafından gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili POB’a beyan edilir.


Kabulün yapılmaması


MADDE 12 (1) Elektrik üretim ve/veya elektrik depolama tesislerinde; can, mal, saha emniyeti bakımından veya esasa ilişkin önemli eksik, özürlü veya farklı işler kabulün yapılmasını engelleyen neden sayılır ve kabul yapılmaz.


(2) Onaylı projesine göre tesis edilmeyen elektrik üretim veya elektrik depolama tesisinin kabulü yapılmaz.


(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre kabulü yapılmayan tesisler için kabulün yapılmasına engel olan hususlar ret tutanağı ile kabul heyeti tarafından imza altına alınır.


(4) Lisans/tesis sahibi ve/veya temsilcilerinin, yüklenici ve/veya temsilcilerinin imzalamaktan imtina etmesi, ret tutanağının düzenlenmesine mani değildir.


(5) Ret tutanağı kabul heyeti başkanı tarafından ilgili POB’a bildirilir. İlgili POB’un vereceği karara göre tesisin şebeke ile bağlantısının kesilmesi ya da kestirilmesi sağlanabilir.


(6) Kabulün yapılmasına engel olan ret tutanağındaki hususların ortadan kalktığının lisans/tesis sahibi tarafından belgelendirilerek ilgili POB’a sunulması ve bunun ilgili POB tarafından uygun görülmesi durumunda, kabul başvuru ve değerlendirme süreçlerinde izlenen iş akışı takip edilir.


Tutanak teslimi


MADDE 13 – (1) Kabul tutanaklarının 1 (bir) nüshası;


a) Kabul tutanağında belirtilen eksik, özürlü ve farklı işlerin giderildiğinin veya tamamlandığının lisans/tesis sahibi tarafından ilgili POB’a beyanının akabinde,


b) Kabul tutanağında eksik, özürlü ve farklı işler belirtilmemiş ise tutanakların kabul heyeti başkanı tarafından ilgili POB’a sunulduğu tarihten itibaren,


en geç 15 gün içerisinde ilgili POB tarafından lisans/tesis sahibine yazı ile teslim edilir.


(2) Kabul tutaklarında eksik, özürlü veya farklı işlerin; tutanakta belirtilen süre veya lisans/tesis sahibinin başvurusuna istinaden ilgili POB’un uygun görüşü ile verilecek ilave süre içerisinde giderildiğine veya tamamlandığına dair beyanda bulunulmaması halinde, Bakanlık ilgili tesisin şebekeye enerji vermesini önleyici tedbirleri alır veya aldırır.


(3) Kabul tutanaklarında belirtilen eksik, özürlü ve farklı işlerin giderildiği veya tamamlandığına ilişkin lisans/tesis sahibi tarafından gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde; eksik, özürlü ve farklı işlerin usulüne uygun şekilde giderilmesi veya tamamlanmasına kadar Bakanlık ilgili tesisin şebekeye enerji vermesini önleyici tedbirleri alır veya aldırır.


BEŞİNCİ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Teknik ve idari sorumluluk


MADDE 14 – (1) Tesisin onaylı projesine uygunluğundan, imalatından, yapımından ve işletmesinden doğabilecek her türlü olumsuz durumdan müteselsilen lisans/tesis sahibi, yüklenici, imalatçı ve proje müellifi sorumludur.


(2) Lisans/tesis sahibi;


a) Tesisinin projelendirilmesi, proje tadilatı, yapımı, yapım kontrolü, test ve devreye alma, devre dışı bırakılma, demontaj ve kullanılan ekipmanın kontrol işlemleri, bakım-onarım ile gerekli uygun görüş, onay, izin, ruhsat ve belgelerin alınmasından,


b) Yeterli teknik ve mesleki eğitime sahip personel bulundurulmasından ve bu personelin mesleki bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutmak amacıyla gerekli eğitimleri almalarını sağlamaktan,


c) Can, mal ve saha emniyetinin sağlanması, tesisin işletmesinin yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden, ilgili idarelere gerekli bildirimlerin zamanında yapılmasından,


ç) Yapılacak onaylı proje dışı tadilat, uygun olmayan malzeme kullanımı, tesisin bakımsızlığı, işletme ve bakım talimatlarına uygun olarak çalıştırılmaması ve periyodik bakımlarının yapılmaması gibi nedenlerden doğacak zarardan,


d) Kabul tutanakları ile tesise ilişkin her türlü bilgi ve belgenin muhafazasından,


sorumludur.


Usul ve esaslar ile duyurular


MADDE 15 (1) Elektrik depolama tesislerine yönelik kabul başvuru değerlendirme süreci, kabul heyeti ve kabul çalışmalarına ilişkin hususlar Bakanlıkça yayımlanacak Usul ve Esaslar ile ilan edilir.


(2) Bakanlık, gerekli görmesi durumunda, bu Yönetmeliğin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile duyurular yayımlayabilir.


(3) Kamu kurum/kuruluşlarındaki POB’lar, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, kabul işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirleyerek Bakanlığın olumlu görüşünü almalarını müteakip yayımlayabilirler.


(4) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin anlaşılamayan bir hususun ortaya çıkması durumunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu hususta vereceği karar geçerlidir.


Diğer hususlar


MADDE 16  (1) Kabulü yapılmayan ya da kabulü yapıldıktan sonra onaylı projesine uygun olmayan değişiklikler yapılan tesislerin işletilmesi yasaktır. Bu gibi tesislerin tespit edilmeleri durumunda Bakanlık bu tesislerin şebeke ile bağlantısını önleyici tedbirler alır veya aldırır.


(2) İlgili mevzuat kapsamında özel sektör uhdesinde olan elektrik üretim ve/veya elektrik depolama tesislerine ilişkin keşif, ihale, hak ediş, sözleşme hazırlanması/yapılması, tesisin yaptırılması, işçi-personel çalıştırılması ve benzeri işlemlerde ilgili POB taraf değildir.


(3) Lisanslı elektrik üretim tesislerinin kabulünde her bir ünitenin kurulu gücü olarak lisansında ve onaylı projesinde belirtilen ünite elektriksel kurulu gücü esas alınır.


(4) İlgili POB’lar, aylık periyotlarla, ilgili ayı takip eden ayın ilk haftası içerisinde, her defasında içinde bulunulan yılın başından itibaren güncelleyerek, ekinde kabulü yapılan elektrik üretim tesislerinin listesinin elektronik kopyası olan yazıyı Bakanlığın belirlediği formata uygun bir biçimde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.


Atıflar ve yürürlükten kaldırılan yönetmelik


MADDE 17(1) Elektrik üretim tesisleri için 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde bulunan hükümler uygulanmaz. Elektrik üretim tesisleri için anılan Yönetmeliğe yapılmış atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.


(2) 6/11/2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu Yönetmeliğe yapılmış atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.


(3) İlgili mevzuatta “Geçici Kabul” ve “Kesin Kabul” ibarelerine yapılan tüm atıflar, 6446 sayılı Kanun kapsamında özel hukuk tüzel kişileri tarafından yatırımı gerçekleştirilen elektrik üretim ve elektrik depolama tesisleri için, bu Yönetmelikteki “Kabul” ibaresine yapılmış sayılır.


Devam eden iş ve işlemler


GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili POB’lara yapılmış olan kabul başvuruları, 6/11/2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili POB’larca sonuçlandırılır. Söz konusu kabul başvuru kapsamlarının içeriğindeki eksik ve/veya yanlışlıklar nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra iade edilmesinin akabinde tekrar tesis kabul başvurusunda bulunulması halinde bahsi geçen tesisler için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.


Geçici veya kesin kabul tutanakları


GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici ve/veya kesin kabulü yapılmış üretim tesislerinin kabul tutanakları, Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde, tutanaklarda belirtilen hususlara ilişkin her türlü sorumluluk lisans/tesis sahibine ait olmak üzere, ilgili POB tarafından lisans/tesis sahibine yazı ile teslim edilir.


Yürürlük


MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.


Bu haber toplam 1102 defa okundu


YAZARLAR