TAEK Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı Alacak!
Haber
21 Ekim 2014 - Salı 10:27 Bu haber 352 kez okundu
 
TAEK Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı Alacak!
DOĞAL GAZ Haberi
TAEK Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı Alacak!

Enerjimagazin-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Merkez Teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel idare Hizmetler sınıfından 8 adet Nükleer Enerji Mühendisliği, 2 adet Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2 adet Bilgisayar Mühendisliği, 6 adet Fizik Mühendisliğive 2 adet Hukuk branşlarında toplam 20 (yirmi) adet 9 uncu derece kadroya yarışma sınavı ile Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı alınacak. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) “Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Duyurusu” Resmi Gazete’de yayımlandı. Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Duyurusu şu şekilde: YARIŞMA SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı yarışma sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak, b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 6-7 Temmuz 2013 veya 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) (Lisans); 5 inci grup için KPSSP11, diğer gruplar için KPSSP1 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak, c) ingilizce dilinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C seviyesinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak ya da KPSS yabancı dil bölümü ingilizce sorularının %70’ine doğru cevap vermiş olmak, ç) Yukarıdaki tabloda belirtilen 5 inci grup için en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültesi, diğer gruplar için en az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik programları ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, d) 01/01/2014 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. BAŞVURUDA iSTENiLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLi, YERi VE ZAMANI a) Başvuruda aşağıdaki belgeler istenilecektir: (1) Elektronik ortamda doldurulacak Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu (Kurumun http://www.taek.gov.tr internet sitesinden temin edilebilir), (2) Sınava hangi gruptan gireceklerine ilişkin dilekçe, (3) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı, (4) Yabancı dil bilgisine ilişkin belgenin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı, (5) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış örneği, (6) iki adet vesikalık fotoğraf, (7) Özgeçmişi. b) Adayların yukarıda sayılan belgeleri en geç son başvuru tarihi olan 21 Kasım 2014 Cuma günü saat 17:30’a kadar; (1) “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192 Çankaya 06510 ANKARA” adresine şahsen teslim etmeleri veya, (2) Yukarıda belirtilen adrese son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma ulaşacak şekilde posta yoluyla (iadeli taahhütlü) göndermeleri gerekmektedir. c) Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. ç) Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. d) Her aday ancak bir grup için sınava başvurabilir. e) Adaylar sınava mezun oldukları branş itibariyle başvurabileceklerdir. f) Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her branş için belirlenen en yüksek puandan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak tüm gruplar için ilan edilen kadro sayısının en çok 20 (yirmi) katı kadar yazılı sınava girmeye hak kazanan aday Kurum internet sitesinde ilan edilmek suretiyle yazılı sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava alınacaktır. YAZILI VE SÖZLÜ SINAV KONULARI A) Yazılı Sınav: (a) Alan bilgisi sınav soruları konularının alt başlıkları gruplar itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilmektedir: (b) Genel yetenek ve genel kültür sınav soruları konularının alt başlıkları aşağıdadır: (1) Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular, (2) Türkçe dilbilgisi, (3) Matematik, (4) Türkiye coğrafyası, (5) Atatürk ilkeleri ve inkılâp Tarihi, (B) Sözlü sınavda adaylar; a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilir. f) “Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi” için 50, diğer her bir bent için 10 puan üzerinden değerlendirilir. (g) Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. YAZILI SINAVA KATILACAK ADAYLARIN DUYURULMASI, SINAV ÜCRETi VE SINAVLA iLGiLi DiÄžER HUSUSLAR (1) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, Kurum internet sitesinden ilan edilecektir. (2) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların, Kurum internet sitesinde yapılacak duyuruda belirtilen tarihler arasında sınav giriş ücretini yatırmaları gerekmektedir. (3) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaşam Boyu Gelişim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Denizbank Ostim Ticari Merkez Şubesi TR 69 0013 4000 0050 6766 5000 20 Nolu IBAN hesabına havale ücreti alınmaksızın 100 (yüz) TL sınav ücreti yatıracaklardır. (4) Sınav giriş ücretini yatırmayanlar sınava alınmayacaklardır. (5) Adaylar sınava, http://yagem.thk.edu.tr internet sitesinden 8 Aralık 2014 tarihinden itibaren edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. (6) Sınav salonlarına bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu v.b. elektronik alet ve aygıtlar alınmayacaktır. (7) Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir. (8) Yarışma sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklikler ve tebligatlar Kurum internet sitesinden yayınlanmak suretiyle adaylara duyurulacaktır. SINAVIN TARiHi, YERi, ŞEKLi, iÇERiÄži VE DEÄžERLENDiRME YÖNTEMi Yarışma sınavı, yazılı (çoktan seçmeli sorulardan oluşan test) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. a) Yazılı sınav (1) Yazılı sınav 14 Aralık 2014 tarihinde Pazar günü saat 10:30’da başlamak üzere tek oturum şeklinde Ankara’da Türk Hava Kurumu Üniversitesi Etimesgut Kampüsünde (Bahçekapı Mahallesi Okul Sokak No: 11   06790 Etimesgut/ANKARA) yukarıda sayılan 5 (beş) branşta yapılacaktır. (2) Yazılı sınav sorularının yüzde 30’unu genel yetenek ve genel kültür, yüzde 70’ini alan bilgisi oluşturacaktır. (3) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak gerekir. (4) Yazılı sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde Kurumun internet sitesinde ilân edilecektir. b) Sözlü sınav (1) Sözlü sınav Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 192 Çankaya 06510 ANKARA adresinde yapılacak olup, sınav tarihi ve saati sözlü sınavdan en az 15 (on beş) gün önce Kurumun internet sitesinde duyurulacaktır. (2) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaylardan başlanarak yukarıda her bir grup için belirtilen kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. (3) Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. (4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak gerekir. c) Yarışma sınavı sonucu; (1) Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday yarışma sınavı komisyonu tarafından belirlenecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. (2) Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla yazılı sınav puanı, KPSS Puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. KAZANANLARIN iLANI VE ATANMASI (1) Sınavı asıl veya yedek olarak kazananların isimleri Kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların ilanda belirtilen süre içinde ve istenilen belgelerle birlikte Kuruma başvurmaları gerekmektedir. (2) Başvuru veya işlemler sırasında sahte veya gerçeğe aykırı belge sunduğu ya da beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. ilanen duyurulur. iletişim Bilgileri Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi aracılığıyla temin edilebilir. Telefon Numaraları: (0 312) 295 87 76 (0 312) 295 87 77 internet Sayfası: http://www.taek.gov.tr Adres: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 192 06510 Çankaya/ANKARA Bu haberin tüm hakları www.enerjimagazin.com'a aittir.
Aktif Link verilerek veya açık kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Kaynak: Editör:
Etiketler: TAEK, Atom, Enerjisi, Uzman, Yardımcısı, Alacak!,
Yorumlar
Haber Yazılımı