Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Partilerin Seçim Beyannamelerinde Enerji
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Partilerin Seçim Beyannamelerinde Enerji

Nadir AVŞAROĞLU
Seçimler öncesinde siyasi partilerimizin iktidara geldiklerinde enerji konusunda nasıl bir politika yürüteceklerini araştırmaya çalıştım.
27.05.2015 / 00:00

Enerjimagazin-Seçimlere çok az bir zaman kaldı. Seçimler öncesinde siyasi partilerimizin enerjipolitikalarının ne olup ne olmadığını, kendi parti programlarında bu konuların nasıl yer aldığını ve de iktidara geldiklerinde enerji konusunda nasıl bir politika yürüteceklerini araştırmaya çalıştım. Seçim beyannamelerinde öne çıkardıkları söylemleri, öne çıkardıkları ifadeleri ele alarak partilerin enerji konusuna nasıl baktıklarını değerlendirmeye çalıştım.


Türkiye'de siyasi partiler, 7 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesinde birçok alanda farklı vaatlerde bulunurken, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile enerji verimliliğinde uygulanacak politikalar konusunda birleşiyor, nükleer enerji konusunda ise farklı vaatlerde bulunuyorlar.AK Parti, CHP, MHP, HDP, Saadet Partisi, Vatan Partisi ve BTP'nin seçim beyannamelerinden derlenen bilgilere göre, partilerin enerji politikalarının bazıları benzerlik taşırken, bazıları da farklılık içeriyor.


2002 yılından bu yana tek başına iktidarda olan ve son 13 yıldır Türkiye'nin enerji politikasına yöne veren AK Parti'nin seçim beyannamesi incelendiğinde enerji konusundaki önceliklerinin enerji geçiş yolları, enerji elde edilmesinde yerli kaynakların kullanılmasına önem verilmesi, sürdürülebilir enerji yatırımları ve kapasite artırımı gibi konularında olduğu görülmektedir.


AK Parti'nin seçim beyannamesinde "enerji" konu başlığı, partinin geçtiğimiz dönemlerde neler yaptığı aktarılarak başlamıştır. Bu başlıkta; "İktidarlarımız süresince yeterli seviyede elektrik enerjisi üretim kapasitesinin oluşturulmasına, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarına, üretim ve dağıtım tesislerinin özelleştirilmesine önem verdik. 2002 yılında 31.846 MW olan kurulu gücü 2014 yılı sonunda 69.520 MW’a çıkardık. Elektrik üretiminde ise 129 milyar kWh seviyesinden 250 milyar kWh seviyesine ulaştı. Kişi başına elektrik tüketimi ise yılda 2.046 kW saatten 3.289 kW saate yükseldi." belirtilmiştir.


Seçim beyannamesinin satır aralarında; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı mümkün olan en üst düzeyde değerlendirileceği, nükleer teknolojiyi elektrik üretiminde kullanmayı hedefledikleri belirtilmekte ve "Enerjinin israf edilmemesi ve çevresel etkilerinin asgariye indirilmesi ile ülkemizin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi bir enerji sistemine ulaşılması temel amacımızdır." ifadelerine yer verilmektedir.


Partinin seçim beyannamesinde "neler yapacağız" başlığı altında; 2017 yılı sonuna kadar tüm illerde konut sektörüne doğal gaz iletiminin tamamlanması, Doğal gaz depolama kapasitesini artırılması, Tuz Gölü Yeraltı Depolama projesinin ilk aşamasını 2017 yılında tamamlanması, Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı Projesiyle (TAP) doğalgazın Yunanistan ve Arnavutluk üzerinden İtalya’ya ulaştırılması ve Irak Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Projesiyle Türkiye ve Avrupa için gaz alışı gerçekleşmesi planlandığı belirtilmektedir.


Ayrıca; Ilısu Santrali ile Artvin Yusufeli Barajı'nın tamamlanacağı, Komşu ülkelerle elektrik ticareti kapasitesini artırılacağı, elektrik özelleştirmelerinin devam edeceği, enerjiyi verimli tüketen ürünlerin özendirileceği, kömür aramalarına hız verileceği, yurt içi ve yurt dışı petrol ve doğal gaz aramalarının arttırılacağı, jeotermal potansiyeline yönelik arama faaliyetlerinin azami düzeye çıkarılacağı vurgulanmaktadır.


Enerjide önemli bir reform alanı olarak görülen “Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretimi Öncelikli Dönüşüm Programı”na atıfta bulunulurken, kömürden üretilen elektriğin 57 milyar kWh’a çıkarmayı ve hidroelektrik kapasitemizi de 10.000 MW’lık kapasite eklenmesi planlanmaktadır. Bu programla, daha az karbon salınımıyla çevrenin korunması planlanmakta, 


Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesinde enerji konusu "ekonomi" başlığı altında değerlendirilmiştir. "Enerji; Temel İlkeler" başlığı ile ele alınan konuda; yerli kaynaklara öncelik veren, insan odaklı ve sürdürülebilirliği önceleyen bir enerji politikası benimsenirken, enerjinin çeşitlendirilmiş kaynaklardan ve ekosisteme zarar vermeden sağlanması, enerji ihtiyacının karşılanmasında, enerji arzının abartılı biçimde artırılması yerine enerji verimliliğinin yükseltilmesinin hedefleneceği ifadelerine yer verilmiştir.


"Çevreye ve Topluma Duyarlı Enerji Politikası" başlığı ile tüm projelerde fizibilite çalışmalarını ve uluslararası standartlara uygun ÇED uygulanacağı, yerel paydaşların karşı çıktığı projelerin uygulanmayacağı, verimli tarım arazilerinde, ormanlarda, zeytinliklerde, balık üreme havzalarında ve SİT alanlarında enerji santrali kurulmayacağı belirtilmektedir.


"Enerjide Sektörel Planlama" başlığı ile her enerji alt sektörü için ayrı strateji belgeleri hazırlanacağı, enerji talep tahminlerini bilimsel, gerçekçi bir temelde yeniden hesaplanacağı, enerjide arz güvenliğimizi tehdit eden mevcut mevzuatın değiştirileceği, özel sektörün uluslararası standartlara uygun olarak ve Kamu İhale Kanunu çerçevesinde, hakça rekabet edebileceği bir yapıya kavuşturulacağı, enerji sektöründe kamu kurumlarını küçültme, parçalama, işlevsizleştirme ve özelleştirme politikalarına son verileceği, ve doğal gaz ve petrol arama, üretim, iletim, rafinaj, dağıtım ve satış faaliyetlerini bütünleşik bir yapı içinde sürdürmek amacıyla BOTAŞ ve TPAO’yu, Türkiye Petrol ve Doğal Gaz Kurumu bünyesinde birleştirileceği vurgulanmıştır.


Seçim beyannamesinin Enerji başlığı altında enerji tüketicilerine de yer verilmiş ve 4 kişilik yoksul bir aile için aylık 230 kw/saat elektriği ücretsiz sağlanacağı, her yerde yoksul ailelere ücretsiz doğal gaz temin edeceği, yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki paylarını yükselterek ve enerji verimliliğinin arttırılacağı ve enerji alanında Ar-Ge çalışmalarını, kamu, özel sektör ve üniversite iş birliği ile gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.


Ayrıca; termik santrallerin, çevre dostu ve yüksek verimlilik sağlayan teknolojilerle kurulmasının sağlanması, mevcut nükleer enerji teknolojilerine dayalı sorunlarını giderememiş riskli santrallere izin verilmemesi, Akkuyu Nükleer Santralinin ülkemizin enerji bağımlılığını artıracağı ve güvenliği şüpheli olduğu için, hukuk çerçevesinde mümkün olursa, iptal edileceği belirtilmektedir.


Enerjide bağımsızlık ve kaynak çeşitliliği başlığı altında; giderek artan enerji ithalatının kademeli olarak azaltılacağı, dışa bağımlı fosil yakıtların, enerji tüketiminde ve elektrik üretimindeki payının düşürüleceği, doğal gaz ve ithal kömüre dayalı santrallerde kısıtlamalara gidileceği ve yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın enerji üretimindeki payını artırılacağına vurgu yapılmıştır.


Enerji konusu ile ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesinde"Enerji ve Doğal Kaynaklar" başlığı ile ele alınmıştır. Bu başlıkta; millî bir enerji politikası oluşturulacağı, enerji hammaddelerinde dış bağımlılığının azaltılacağı, kömür ve yenilenebilir enerji kaynaklarının azami seviyede değerlendirileceği, enerji verimliliğinin destekleneceği,


Nükleer başta olmak üzere yeni enerji teknolojilerine önem verileceği, EPDK ve enerji KİT’lerinin yeniden yapılandırılacağı, enerji borsasının oluşturulacağı belirtilmektedir. Millî petrol-gaz şirketlerinin kurulacağı, bitümlü şeyl, gaz hidrat, sığ biyojenik gaz, kömür gazı ve özellikle kaya gazı aramalarına da hız verileceği, TANAP ve Samsun-Ceyhan Boru Hattı projelerinin hayata geçirileceği ve Doğu Akdeniz havzasındaki enerji rekabetinde aktif biçimde rol alınacağına vurgu yapılmıştır.


Enerji ve elektrikle ilgili olarak; ailelere elektrik % 75 indirim uygulanacağı, enerji arz güvenliğini sağlamlaştırmaya yönelik somut adımlar atılacağı, doğal gazın elektrik üretimindeki payının azaltılacağı belirtilmektedir. Ayrıca; yeni linyit santrallerinin desteklerdenyararlandırılacağı, yenilenebilir kaynaklardan enerji temininin artırılacağı, enerji verimliliğine yönelik faaliyetlerin enerji politikalarının öncelikli konusu haline getirileceğine vurgu yapılmaktadır. Enerji verimliliğinin ülke genelinde teşvik edileceği, yenilenebilir enerjinin destekleneceği ve hidroelektrik santral yapımında, toplumda oluşan duyarlılığı gözeten bir yaklaşım geliştirileceği ifade edilmiştir.


Halkların Demokratik Partisi'nin 2015 seçim beyannamesinde "enerji" ile ilgili olarak çok kısa ifadelere yer verilmiştir. Buna göre; nükleer enerji yatırımlarının durdurulacağı, HES, termik, nükleer vb. enerji projelerine son vereceği ve enerjinin yerel halkın ihtiyacı için, yerinde üretilmesini sağlayacağı belirtilmiştir.


Saadet Partisi çatısı altında seçimlere giren ve kendilerini Milli İttifak olarak nitelendiren Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin ortaklaşa hazırladıkları seçim beyannamesinde enerji konusunda, stratejik önemi, çevreye etkileri ve tüketici menfaat ve hakları konusunda halkın bilgilendirileceği belirtilmiştir. Ayrıca; kaya gazı üretimi çalışmalarına hız verileceği, enerji verimliliği, çevre ile uyumlu sürdürülebilir enerji politikaları belirleneceği, enerji tasarrufuna yöneliközendirici vergi indirimi uygulanacağı yapılacağı ifadelerine yer verilmiştir.


Benzer bir durum Vatan Partisi'nin seçim beyannamesinde de yer almaktadır. Beyannamede "enerji" konu başlığı altında bir ifade yer almamakta, çeşitli konu başlıkları içinde Parti'nin enerjiye bakış açısı açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu ifadelerde; enerji verimliliği kanununun çıkarılacağı, enerjide ithal fosil yakıta bağımlılığın en aza indirileceği, biyoenerji ve yeraltı ısısı gibi temiz ve yenilenebilir kaynakları değerlendireceği belirtilmiştir.


Büyük Türkiye Partisi'nin seçim beyannamesinde de "enerji" başlığına oldukça geniş yer ayrılmış ve enerji konusunda yapılacak düzenlemeler ile enerji projelerine oldukça geniş yer verilmiştir. Enerji başlığı altında;yerli enerji kaynaklarının devreye konulacağı, enerji sektöründe dışa ba­ğımlılığın önleneceği, özellikle hidroelektrik santrallerinin yanı sıra kömürle çalışan santrallerin devreye konulacağı, yerli alternatif enerji türlerinin devreye alınacağı, doğalgaz çıkarımı­na hız verileceği, elektrik kaybını önlemek için yaygın barajlar ve hidro-elektrik santralle­rinin yapımına önem verileceği ifadelerini yer verilmiştir.


Görüleceği gibi birçok parti başta enerji konusunda farklı görüşlere sahiptir. Enerjinin nasıl ve hangi yollarla sağlanacağı ile iletimi, tüketimi, teşvik edilmesi ve depolanması konularında farklı yaklaşımlar mevcuttur. Bunların yanı sıra, değişik dünya görüşüne sahip partiler, başta nükleer enerji olmak üzere, yenilenebilir enerji, hidroelektrik enerji, termik enerji, jeotermal enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, sürdürülebilir enerji türleri ile elektrik ve enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu gibi konularda farklı yaklaşımlar göstermektedirler.


Nadir AVŞAROĞLU


Maden Mühendisi
Bu yazi toplam 2096 defa okundu
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR