Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - MTA Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

MTA Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

MTA Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
"MTA Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.
12.06.2015 / 23:41

Enerjimagazin-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlendi.


Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlayan “Maden Tetkik Ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yönetmelik, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden, yönetmeliğin 5 inci maddedesinde belirtilen görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsıyor.


Yönetmelik şu şekilde:


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden, 5 inci maddede belirtilen görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,


b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,


c) Birim: Merkez teşkilatı ana hizmet, danışma ve denetim ve yardımcı hizmet birimleri ile bölge müdürlüklerini,


ç) Genel Müdür: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürünü,


d) Genel Müdürlük: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünü,


e) Genel Müdürlük teşkilatı: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,


f) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,


g) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamaları,


ğ) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü ve bununla aynı düzeydeki kadrolara atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı sınavı,


h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süreleri,


ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,


i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,


j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,


k) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,


ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar


Görev grupları


MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.


(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:


a) Yönetim Hizmetleri Grubu;


1) Şube Müdürü, Tabiat Tarihi Müze Müdürü,


2) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.


b) Hukuk Hizmetleri Grubu;


1) Hukuk Müşaviri.


c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;


1) Uzman, Eğitim Uzmanı,


2) Müze Araştırmacısı.


ç) Teknik Hizmetler Grubu;


1) Başmühendis.


d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;


1) Çözümleyici.


e) Savunma Hizmetleri Grubu;


1) Sivil Savunma Uzmanı.


f) İdari Hizmetler Grubu;


1) Muhasebeci,


2) Memur, Sekreter, Şoför, Haberleşme Memuru, Ayniyat Memuru, Veznedar, Çocuk Eğitimcisi, Harita Çizimcisi, Obzerver, Programcı Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.


g) Destek Hizmetleri Grubu;


1) Hizmetli.


(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:


a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Avukat, Biolog, Jeolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, Kimyager, Çocuk Gelişimcisi, İstatistikçi, Ekonomist, Mütercim, Kütüphaneci, Arkeolog, Paleontolog, Programcı, Tekniker, Prospektör, Teknisyen, Ressam, Hemşire.


Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar


MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,


b) Yazılı olarak tek aşamalı ya da yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olmak,


c) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere Genel Müdürlükte en az iki yıl çalışmış olmak,


gerekir.


Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar


MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:


a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;


1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,


2) Uzman, APK Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Araştırmacı, Müze Araştırmacısı, Mühendis, Jeolog, Mimar, Şehir Plancısı, Fizikçi, Paleontolog, Jeomorfolog, Arkeolog, Kimyager, Çocuk Gelişimcisi, İstatistikçi, Ekonomist, Matematikçi kadrolarından birinde en az iki yıl çalışmış olmak veya Şef, Tekniker, Teknisyen, Ressam, Muhasebeci, Mütercim, Kütüphaneci, Çözümleyici, Programcı kadrolarından birinde en az üç yıl çalışmış olmak,


3) Kreş işlerini yürüten şube müdürü kadrosuna atanabilmek için sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, psikoloji ve çocuk sağlığı alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak veya yüksek öğretmen okulundan veya benzeri öğrenim kuruluşlarından mezun olup, okul öncesi öğretmeni unvanı almış olmak,


b) Tabiat Tarihi Müze Müdürü kadrosuna atanabilmek için;


1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,


2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinde en az (D) düzeyinde başarılı olmak,


c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;


1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,


2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,


ç) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;


1) En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,


2) Genel Müdürlük teşkilatında en az iki yıl koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak,


3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,


d) Şef kadrosuna atanabilmek için;


1) En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,


2) Son iki yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,


e) Uzman (TH) kadrosuna atanabilmek için;


1) Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmak,


2) Genel Müdürlük teşkilatında en az on yıl mühendis olarak çalışmış olmak,


f) Uzman (GİH) veya Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;


1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,


2) Genel Müdürlük teşkilatında en az on yıl çalışmış olmak,


g) Müze Araştırmacısı kadrosuna atanabilmek için;


1) Üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, antropoloji, Latin Dili ve Edebiyatı bölüm ve/veya anabilim dallarının birinden mezun olmak,


2) (1) numaralı alt bentte belirtilen öğrenim alanlarından mezun olduktan sonra Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğünde en az üç yıl çalışmış olmak,


ğ) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;


1) Mühendislik fakültelerinin jeoloji, jeofizik, petrol, maden, metalurji, kimya veya makina bölümlerinin birinden mezun olmak,


2) Genel Müdürlük teşkilatında en az on yıl mühendis olarak çalışmış olmak,


h) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;


1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,


2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularını bildiğini belgelemek,


3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,


4) Programcı kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,


ı) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;


1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,


2) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Çözümleyici, Programcı, Muhasebeci kadrolarında en az beş yıl çalışmış olmak,


i) Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;


1) En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,


2) Son iki yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,


j) Memur, Sekreter, Haberleşme Memuru, Ayniyat Memuru, Veznedar, Harita Çizimcisi, Çocuk Eğitimcisi, Obzerver kadrolarına atanabilmek için;


1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,


2) Son iki yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,


k) Programcı Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;


1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,


2) Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olduğunu belgelemek,


3) Son iki yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,


l) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;


1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,


2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,


3) Son iki yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,


m) Şoför kadrosuna atanabilmek için;


1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,


2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,


3) Son iki yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,


gerekir.


Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar


MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,


b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,


gerekir.


Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar


MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.


a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Biolog, Jeolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, Kimyager, Çocuk Gelişimcisi, İstatistikçi, Ekonomist, Arkeolog, Paleontolog, Tekniker, Kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için;


1) Katılacağı unvan değişikliği sınavına ait kadronun öğrenim niteliğini taşımak,


b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;


1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,


2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,


c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;


1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,


2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak,


ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;


1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıllık yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,


2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,


d) Prospektör, Teknisyen, Ressam, Hemşire kadrosuna atanabilmek için;


1) Fakültelerin, meslek yüksekokullarının veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,


gerekir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar


Duyuru


MADDE 10 – (1) Genel Müdürlükçe uygun görülen görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, niteliklerine göre başvuru şartları ve bu sınava ilişkin konu başlıkları yazılı sınavdan en az 30 gün önce personele Genel Müdürlük internet sitesinden duyurulur.


Başvuru


MADDE 11 – (1) Yapılacak duyuru üzerine beş iş gününden az olmamak üzere ilanda belirtilen başvuru süresinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyanlar, son başvuru tarihine kadar başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için birimleri aracılığıyla başvuru yaparlar.


(2) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.


(3) Yapılan başvuruların Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca incelenmesi neticesinde aranılan şartları taşıyanlara ilişkin liste Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir. İlan edilen listeye karşı ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde itiraz edilebilir. İtirazlar en geç on iş günü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.


(4) Aday memur statüsünde bulunanlar ile diğer kurumların personeli başvuru yapamazlar.


Yazılı sınav


MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, görevde yükselmeye tabi görevler için bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.


(2) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.


(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yaptırılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.


(4) Unvan değişikliği sınavları, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlüğün kendi personeli başvurabilir.


Sözlü sınav


MADDE 13 – (1) Şube müdürü, Tabiat Tarihi Müze Müdürü ve dengi kadrolara atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.


(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;


a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,


b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,


c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,


ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,


d) Genel kültürü ve genel yeteneği,


e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,


esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.


Başarı sıralaması


MADDE 14 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, Tabiat Tarihi Müze Müdürü ve dengi kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.


(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;


a) Hizmet süresi fazla olanlara,


b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,


c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,


öncelik verilir.


(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde ve sınav duyurusunda da belirtilmek şartıyla başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.


Sınav Kurulu ve görevleri


MADDE 15 – (1) Sınav Kurulu beş üyeden oluşur.


(2) Sınav Kurulu; Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve Genel Müdürün belirleyeceği diğer üyelerden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.


(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.


(4) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar, bu derece dahil, kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.


(5) Sınav Kurulu; sınavların yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.


(6) Sınav Kurulu üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.


(7) Sınav Kurulunun sekretarya işlemleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.


Sınav belgelerinin saklanması


MADDE 16 – (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların, sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise müteakip sınava kadar Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığında saklanır.


Sınav sonuçlarına itiraz


MADDE 17 – (1) Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarının Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edebilirler. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından on iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.


(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun süresi içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.


Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması


MADDE 18 – (1) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespit edilmesi veya deprem, sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle sınavlar ertelenebilir.


(2) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişilerin haklarında disiplin işlemi uygulanır. Sınavlarda kopya çektikleri sonradan tespit edilenlere de aynı işlem uygulanır.


(3) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, adayın sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca her ikisi hakkında da kanuni işlem yapılır.


(4) Sınavlarda aranan nitelik ve şartları taşımadıkları halde, sınavlara girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.


Görevde yükselme suretiyle atama


MADDE 19 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakiben üç ay içinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sırasına göre atanır. Genel Müdürlükçe tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.


(2) Duyurulan kadrolardan;


a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,


b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,


sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü maddeye göre Genel Müdürlükçe belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.


(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Görev grupları arasında geçişler


MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.


a) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar, aynı düzey görevlere veya alt görevlere sınava tabi tutulmaksızın atanabilirler.


b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.


c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.


ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler. Doktora öğrenimini bitiren personelin atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın atanmaları mümkündür.


d) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.


Kurum dışından yapılacak atamalar


MADDE 21 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden bu Yönetmelikte sayılan unvanları kazanmış olanlar, Genel Müdürlükteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara; atanacakları unvan için bu Yönetmelikte öngörülen atanılacak görevle ilgili öğrenim, sertifika, yabancı dil bilgisi düzeyine ilişkin belge şartlarını taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen atanabilirler.


Özelleştirilen kuruluşlardan atama


MADDE 22 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılan ilk atamalarda, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.


Kazanılmış haklar


MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına asaleten atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.


Engellilerin sınavı


MADDE 24 – (1) Genel Müdürlük, bu Yönetmelikte sayılan kadro unvanlarına ilişkin şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumuna uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır ve uygular.


Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller


MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.


Yürürlükten kaldırılan yönetmelik


MADDE 26 – (1) 21/12/2005 tarihli ve 26030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Öğrenim durumunun istisnası


GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle, iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar diğer şartlara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.


Yürürlük


MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü yürütür.


Bu haber toplam 3145 defa okundu


YAZARLAR