Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - TTK'dan Mühendis Alımına İlişkin Yönetmelik
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

TTK'dan Mühendis Alımına İlişkin Yönetmelik

TTK'dan Mühendis Alımına İlişkin Yönetmelik
TTK Genel Müdürlüğü, sözleşmeli personel statüsünde mühendis pozisyonlarına açıktan ilk defa atanacaklar için yönetmelik yayımladı.
20.03.2017 / 23:07

Enerjimagazin-Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, Taşra Teşkilatında Mekanize Kazı Projesinde görev alacak 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde mühendis pozisyonlarına açıktan ilk defa atanacaklarda aranacak şartları, yapılacak giriş sınavlarının şekli, uygulanması ile Sınav Komisyonuna ilişkin usul ve esasları belirlendi.


Türkiye Taşkömürü Kurumu Taşra Teşkilatının Üretim VE Elektro Mekanik İşletme Müdürlüklerinin Mekanize Kazı Projelerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendisler Sınav Ve Atama Yönetmeliği Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yönetmelik Şu Şekilde:


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında Mekanize Kazı Projesinde görev alacak 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde mühendis pozisyonlarına açıktan ilk defa atanacaklarda aranacak şartları, yapılacak giriş sınavlarının şekli, uygulanması ile Sınav Komisyonuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatına Bağlı Müesseselerde Mekanize Kazı Projesi kapsamında kömür üretiminde mekanizasyonun sağlanarak üretim ve verimliliği arttırmak, daha emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla pilot bir kömür panosunda tam mekanize kazı uygulamasının gerçekleştirilmesinde görevlendirilmek üzere 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli mühendis pozisyonlarına açıktan ilk defa atanacakları kapsar.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) Genel Müdür: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürünü,


b) Genel Müdürlük: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünü,


c) Taşra Teşkilatı: Armutçuk, Amasra, Üzülmez, Karadon, Kozlu Taşkömürü İşletme Müesseselerini,


ç) Giriş Sınavı: 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli mühendis pozisyonuna atanacakları belirlemek üzere, KPSS (B) sonuçlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında yapılacak olan yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan sınavı,


d) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,


e) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,


f) Sınav Komisyonu: Mühendislik sınav komisyonunu,


ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Giriş Sınavına İlişkin Esaslar


Sınav komisyonunun oluşumu


MADDE 5 – (1) Sınav Komisyonu, Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; aralarında Personel Dairesi Başkanı yer almak kaydıyla, diğer üyelerin mühendis kökenli idareciler arasından Genel Müdür tarafından belirlenecek üç üye olmak üzere toplam beş asıl üyeden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür tarafından bu fıkrada belirtilenler arasından dört yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılır.


(2) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.


Sınav komisyonunun görevleri


MADDE 6 – (1) Sınav Komisyonu, Giriş Sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.


(2) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.


Giriş sınavı


MADDE 7 – (1) 2 nci maddede kapsamı belirtilen mühendis pozisyonlarına Giriş Sınavı ile atama yapılır. Giriş Sınavı, boş pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülen zamanlarda Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Giriş Sınavı yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur.


(2) Sınav Komisyonu, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırabilir. Bu durumda sınava ilişkin hususlar, Genel Müdürlük ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.


Giriş sınavı duyurusu


MADDE 8 – (1) Giriş Sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri, KPSSP3 asgari puanı, başvuru yeri, ilk ve son başvuru tarihleri, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, sınav tarihi, atama yapılması planlanan pozisyon sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar sınav komisyonunca sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az ikisinde yayımlanmak ve Genel Müdürlük internet sitesi ile duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında da ilan edilir.


Giriş sınavı başvuru şartları


MADDE 9 – (1) Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:


a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.


b) Fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Genel Müdürlüğün ihtiyacına göre Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak.


c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, Giriş Sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.


Giriş sınavı başvuru işlemleri


MADDE 10 – (1) Giriş Sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.


(2) Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığından veya Genel Müdürlük internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:


a) Diploma veya mezuniyet belgesinin örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği),


b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,


c) Özgeçmiş,


ç) Üç adet vesikalık fotoğraf.


(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesi şarttır.


(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmaz.


(5) Bu Yönetmelikte yer verilen Giriş Sınavına ilişkin iş ve işlemler Personel Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.


Başvuruların değerlendirilmesi


MADDE 11 – (1) Personel Daire Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.


(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da Giriş Sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Müdürlük internet sitesinden ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca sınava kabul edilen adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.


(3) Başvuru şartlarını taşımayanlara ait başvuru belgeleri, talep halinde Giriş Sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde sahiplerine teslim edilir.


Giriş sınavının şekli


MADDE 12 – (1) Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı olarak yapılır.


Yazılı sınav ve konuları


MADDE 13 – (1) Giriş Sınavının yazılı kısım sorularının tamamı Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen mesleki alan bilgisinden hazırlanır.


(2) Sınav sorularının hangi konulardan oluşacağı hususu sınav ilanında duyurulur.


(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.


(4) Giriş Sınavının yazılı aşamasına açıktan atama yapılması planlanan pozisyon sayısının en fazla yirmi katı aday çağrılabilir.


Sözlü sınava çağrı


MADDE 14 – (1) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının dört katı kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil), sözlü sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca yazılı sınavda başarılı olan adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.


Sözlü sınav


MADDE 15 – (1) Sözlü sınavda adaylar;


a) Giriş Sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,


b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,


c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,


ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,


d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,


esas alınarak (a) bendi için elli, (b) ila (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.


Giriş sınavı sonuçlarının ilanı


MADDE 16 – (1) Sınav Komisyonu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak nihai başarı listesini hazırlar. Sınav Komisyonu yarışma sınavından başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek aday belirler. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sınav Komisyonunun belirlediği başarı listesi Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.


(2) Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir.


Sınav sonucuna itiraz


MADDE 17 – (1) Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edebilirler. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi iş günü içinde Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.


(2) Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Mühendis Pozisyonuna Atanma ve Bildirim


Atamadan önce istenecek belgeler


MADDE 18 – (1) 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli mühendis pozisyonuna atanmak üzere yapılan Giriş Sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:


a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.


b) Dört adet vesikalık fotoğraf.


c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.


ç) Yer altı ve yer üstünde mühendis olarak çalışabileceğine dair sağlık kurulu raporu.


d) Mal bildirimi.


e) Etik sözleşmesi.


Sözleşmeli mühendis pozisyonuna atanma


MADDE 19 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylar, talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli mühendis pozisyonlarına atanma işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca başlatılır.


(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olan adayların atamaları yapılır.


(3) Atamaları yapılan sözleşmeli mühendislerin görevlerine başlamalarında 399 sayılı KHK’nin ilgili hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.


(4) Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan çeşitli sebeplerle ayrılanların yerine sınavı kazananlara ilişkin listenin ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki sınav tarihine kadar başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.


Gerçeğe aykırı beyan


MADDE 20 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.


(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.


Sınav belgelerinin saklanması


MADDE 21 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.


Bildirim


MADDE 22 – (1) Giriş Sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Hüküm bulunmayan haller


MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 399 sayılı KHK, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.


Yürürlük


MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.


Bu haber toplam 6669 defa okundu


YAZARLAR