Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Park Elektrik, 16 Madencinin Hayatını Kaybettiği Madeni Cengiz İnşaat'a Sattı
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Park Elektrik, 16 Madencinin Hayatını Kaybettiği Madeni Cengiz İnşaat'a Sattı

Park Elektrik, 16 Madencinin Hayatını Kaybettiği Madeni Cengiz İnşaat'a Sattı
Park Elektrik, Siirt Madenköy bakır madenini 715.923.000 TL + KDV bedelle Cengiz İnşaat'a sattı.
31.03.2017 / 19:02

Enerjimagazin-Park Elektrik, 16 madencinin yaşamını yitirdiği Siirt'in Şirvan İlçesinde bulunan Madenköy bakır madenini Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 195.000.000 USD + KDV bedelle, toplam 715.923.000 TL + KDV ile sattığını duyurdu. Satış tutarı olan 715.923.000 TL, 20 Mart 2017 tarihinde nakden ve peşinen tahsil edilecek.


Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME)den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada; “Siirt Madenköy bakır madeninde yaşanan ve 16 madencinin yaşamını yitirdiği heyelan nedeniyle konsantre bakır faaliyetine ilişkin belirsizliğin giderilerek faaliyetlerde sürekliliğin sağlanması. Faaliyetlere etkisi ; konsantre bakır üretiminin sona ermesi” satışın gerekçesi olarak belirtildi.


Şirket’ten KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:


28/02/2017 tarihinde yaptığımız KAP açıklamamız çerçevesinde, Şirketimizin konsantre bakır üretim faaliyeti ile ilgili varlıklarının Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 195.000.000 USD + KDV bedelle, toplam 715.923.000 TL + KDV (TCMB Amerikan Doları kuru 3,6714 TL) satılması ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuz'un 17/03/2017 tarihinde aldığı kararlar aşağıda yer almaktadır. Satış tutarı olan 715.923.000 TL, 20 Mart 2017 tarihinde nakden ve peşinen tahsil edilecektir. 


Şirket Yönetim Kurulumuz'un 28 Şubat 2017 tarihli kararı çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda, 17 Mart 2017 tarihli toplantısında aşağıda yazılı hususları karara bağlamışlardır.


A)  Şirketimizin konsantre bakır üretim faaliyetinin Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 195.000.000.$ + KDV'ye (TCMB'nin 16.03.2017 tarihli Amerikan Doları alış kuru olan 3,6714 TL ile toplam 715.923.000 TL + KDV bedelle) satılması konusu SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş ve aşağıdaki tespitler yapılmıştır.


1. SPK (II-23.1) Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği) Çerçevesinde Değerlendirme 


Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'nin, Önemli Nitelikli İşlemler başlıklı 5. Maddesinin 1.fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile ve Önemlilik Kriteri başlıklı 6. Maddesinin 1., 3. ve 4. maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;


a) İşleme Konu Mal Varlığının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Kayıtlı Değerinin Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Varlık (Aktif) 


Toplamına Oranının: 31.12.2016 itibariyle; 155.946.669 TL / 507.445.139 TL = %31 olduğu, 


b) İşlem Tutarının Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki 6 aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak 


hesaplanan Ortaklık Değerine Oranının: 715.923.000 TL / 314.150.589 TL = % 228 olduğu,


c) Devredilecek Mal Varlığı Unsurunun Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Elde Edilen Gelire Katkısının, Son Yıllık Finansal Tablolarındaki Gelirlere 


Oranının: 31.12.2016 itibariyle; 135.125.067 TL / 135.409.470 TL = % 100 olduğu, 


tespit edilmiştir. 


Hesaplanan oranlardan b ve c fıkrasında yer alanların %50'den fazla olması nedeniyle, 28.02.2017 tarihli özel durum açıklamasında yer aldığı üzere Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'ndeki önemlilik kriterlerini sağladığı, dolayısıyla işlemin önemli nitelikte işlem sayıldığı tespit edilmiştir.


2. SPK (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği (Kurumsal Yönetim Tebliği) Çerçevesinde Değerlendirme


Satın alan tarafın ilişkili taraf olmaması sebebiyle yapılması değerlendirilen işlem bir ilişkili taraf işlemi değildir.  


Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.9./b hükmü uyarınca,   


a)  İşlem Tutarının (Varlığın Net Defter Değerinin Yüksek Olması Durumunda Net Defter Değerinin), Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablolara Göre Varlık


Toplamına Oranının: 31.12.2016 itibariyle; 715.923.000 TL /507.445.139 TL= % 141, 


b) Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Söz konusu Varlıktan Elde Edilen Karın Ortaklığın Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karına Oranının:


31.12.2016 itibariyle;- 24.453.840 TL / - 22.915.094 TL = % 107 olduğu,


c) İşlem Tutarının Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki 6 aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak 


hesaplanan Şirket Değerine Oranının: 715.923.000 TL / 314.150.589 TL = % 228 olduğu,


tespit edilmiştir. 


Konsantre  bakır üretim faaliyetlerimiz ile ilgili varlıklarımızın (aktifimizin) satış tutarından elde edilebilecek getirinin, söz konusu faaliyete ilişkin heyelan sonrası belirsizlikler dikkate alındığında, Şirket karlılığının olumsuz etkilenmesinin önüne geçecek yeni faaliyetlerle yola devam edilmesine imkan sağlayacak işlemlerde kullanılabileceği göz önünde bulundurularak, konsantre  bakır üretim faaliyetlerimiz ile ilgili varlıklarımızın (aktifimizin) 715.923.000 TL + KDV karşılığında Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmasına;


B) Konsantre bakır üretim faaliyetlerimiz ile ilgili varlıklarımızın (aktifimizin) satış işleminin Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği'nin 5.maddesinin 1.fıkrasının (b) ve (c) bentleri ve 6.maddesinin 1., 3. ve 4. fıkrası uyarınca,önemli nitelikteki işlem olduğuna; 


C) İşlemin sürecinin tamamlanabilmesi için ilgili kamu kurumlarının onaylarının yanı sıra, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23.ve 24.maddeleri ile Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği hükümlerine uygun olarak genel kurulun onayına gerek bulunduğundan, söz konusu işlemlerin en kısa süre içinde genel kurulun onayına sunulması ve ilgili Kurumlardan onay alınması için gerekli işlemlerin başlatılmasına, 


D) Söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin; 


a) Paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda, 


b) 28.02.2017 Tarihli Yönetim Kurulu kararımızda ve bu karara ilişkin özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanununun 24. maddesi ile Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında, Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatının" söz konusu işlemlerin ilk defa 28.02.2017 tarihi itibariyle kamuya açıklandığı dikkate alınarak, işbu tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak, 2,097682 TL olarak hesaplandığı hususunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda bilgilendirilmelerine, Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Bu haber toplam 4483 defa okundu


YAZARLAR