Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - 4/C'lilerden Devlet Personel Başkanı'na Mektup
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

4/C'lilerden Devlet Personel Başkanı'na Mektup

4/C'lilerden Devlet Personel Başkanı'na Mektup
4/C'liler, DPB Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na mektup yazdı.
07.10.2014 / 13:34

Enerjimagazin-4/C’liler, Devlet Personel Başkanı (DPB) Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na, 4/C’lilerin mevcut çalışma koşulları ve yaşanan mağduriyetin çözümü noktasındaki taleplerini içeren bir mektup yazdılar.


4/C’liler adına Emin Daşdemir tarafından kaleme alınan; Talep edilmesi halinde bilgi ve belgeleri ile birlikte “ikincil Mevzuat” çalışmalarında yer almak istediklerini belirttikleri mektup şu şekilde:


Sn Başkan Mehmet Ali Kumbuzoğlu;

11.09.2014 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 657 sayılı D.M.K.nun 4.maddesi C Bendine ihdas edilen maddeyle özelleştirme nedeniyle bu pozisyonda çalışan Personel için getirilen,sizin ikincil Mevzuat diye adlandırdığınız çalışmaya katkı sağlamak için ÇSGB Sn Faruk ÇELİK’e ilettiğimiz talep sonucunda başkanlığınıza yönlendirilerek sizin de onayınızla bu çalışma raporu hazırlanmıştır.

Öncelikle belirtmek isterim ki ÇSGB Sn Faruk ÇELİK’in yazılı ve görsel medyada deklere ettiği üzere yapılan değişiklikle; Sözleşmesiz,12 ay kesintisiz çalışma ve Mesleklerimizi yapabilme hakkının verilmesini önemsediğimizi kısmen iade-i itibar olarak algıladığımızı ancak nihai çözümün 4/C çalışma pozisyonunda çalışan Personelin, Başbakan Sn Ahmet DAVUTOĞLU’nun 15. 09,2014 Tarihinde yaptığı açıklamada “personel ihtiyacından kaynaklanan artışın ülkenin ekonomik dengelerini sarsmaması, ayrıca personelin etkin kullanımı, niceliksel artışı değil, niteliksel katkısının göz önüne alınması lazım. Bunun için personel sisteminde de ciddi bir gözden geçirme hamlesine ihtiyaç var, “ sözlerini de referans alarak, niteliklerimize göre değerlendirilerek daha verimli ve etkin çalışabileceğimiz 4/a ya da 4/b pozisyonuna geçirililerek çözülebileceği inancını taşımaktayız..

4/C’lilerin çalışma hayatı ile ilgili sorunları çözme adına sendikalar tarafından sunulan önerileri gayr-ı ciddi bulduğumuzu, ÇSGB Sn Faruk ÇELİK’in 4/C’lilerin sorunlarını 4/C’lilerden dinlemesi, bizde var olan sevgi ve güveni ve sorunu çözme gayretine müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim.

4/C Geçici Personel’in Çalışma Koşulları ve Taleplerimiz.

1-ATAMA

Bugüne kadar 4/C Personelin ataması D.P.Başkanlığınca niceliksel olarak yapılmış olup, kısmen verilen unvanla(Nitelik) ile birlikte kurum değiştirebilme hakkının verilmesini şiddetle istemekteyiz. Sn Bakan bu talebimize ,”düşünülebilir “diyerek olumlu bakmıştır.

2-ÜCRETLER

Mesleklere göre, yani Teknik Hizmetler,Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfına göre çalıştırıldığımızda var olan, Eğitim durumlarına göre verilen 3 ücret skalası ihtiyacı karşılamayacak olup iş güçlüğüne göre ve lisans ile yüksek lisans mezunları için ayrı ücret skalası belirlenmelidir..

3-YILLLIK İZİN

11 Ay çalışıp 1 ay işsiz kaldığımız dönemde Hizmet Sözleşmemize eklenmiş olan “Her ay için 2 gün ücretli izin hakkı” kesintisiz 12 Ay çalıştığımızda uygulanabilir olmaktan çıkacak olup yıllık izinlerde birliktelik sağlamak adına diğer statüde çalışan Personelle eşit duruma getirilmelidir.

4-REFAKAT İZNİ

Hizmet sözleşmemizde yazmamasına rağmen D.P.Başkanlığının 1 Mart 2013 Tarih 90236310/01006/111 Sayılı Genelgesine göre kullanabildiğimiz Refakat izni ikincil Mevzuatta yer almalıdır.

5-HASTALIK İZNİ

Mevcut hizmet sözleşmesinde kullanılan 30 Günlük Hastalık izin hakkı hem Kurumlarca yeterince anlaşılmamakta hem de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2011/922 Esas sayılı kararında “hastalık halinin insanın iradesi dışında gerçekleşen ve öngörülemeyen bir mücbir sebep hali ve haklı bir mazeret olması ve çalışma verimini ortadan kaldırması karşısında hastalık hali için izin süresini 30 günle sınırlandıran düzenlemede idareye tanınan takdir yetkisinin ölçüsüz kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 657 sayılı Yasada öngörülen istihdam şekilleri açısından olaya baktığımızda, memurların 657 sayılı Yasanın 105. maddesindeki düzenleme uyarınca aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın hastalık izninden yararlandıkları, aynı yasanın 4/B maddesinde tanımı yapılan sözleşmeli personel için hastalık izni açısından getirilen sınırlandırmanın yargı kararları ile hukuka aykırı görülmesi üzerine anılan personelin de bu haktan yararlandığı anlaşılmaktadır. Geçici personelin (4/C) statüsü 657 sayılı Yasada düzenlenen diğer istihdam türlerine göre farklılık arz etse de, memurlar ve sözleşmeli personel gibi kamuda çalışan geçici personelin memur ve sözleşmeli personel için kabul edilen ücretli hastalık izninden sınırlı olarak yararlandırılmasında hukuka uyarlık görülmemiştir “ şeklinde olup yürütmesi durdurulmuştur.

Talebimiz 4/a Personelde olduğu üzere 40 gün hastalık izni için tek hekim,aşan süreler için heyet raporuyla hastalık izin süresinde kısıtlamalar kaldırılmalıdır.


6-FAZLA ÇALIŞMA

Mevcut durumda 50 saatle sınırlandırılan ve 1.35TL ile ücretlendirilen bedel,

“375 sayılı KHK’nın dayanak maddesi

Ek Madde 13 – (Ek: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)

Belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işlerden, her defasında ayrıca Bakanlar Kurulu kararı alınması kaydıyla, Bakanlar Kurulunca uygun görülenlerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele, ayda elli saati ve bir yılda altı ayı geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla ilgili kurumun önerisi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen çalışma süresi, miktar, usul ve esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenebilir”

Şeklinde değiştirilmelidir.

7-ÜCRETSİZ(AYLIKSIZ) İZİN

D.M.Kanununun AYLIKSIZ İZİN:MADDE 108- (Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete – 6111/108 md.) 4/C Personele uyarlanmalıdır..

Bu yönde kazanılmış yargı kararları mevcuttur.

8-EK ÖDEME VE VERGİ

Bilindiği üzere ücretler; Net,brüt,giydirilmiş ve çıplak olarak adlandırılmıştır.4c li personel ücreti, Aile ve çocuk yardımıyla kısmen giydirilmiş(tüm personel yararlanamamaktadır.)Bu sebeple giydirilmiş ücretle 2500TL alan memur kasım ayında %20 lik vergi dilimine girerken,4/C personel 1500TL çıplak ücretiyle temmuz ayında vergi artışıyla karşı karşıya kalmakta, Ocak ayında aldığı %3 zammı Temmuz ayında %5 vergi artışı olarak geri vermektedir.Bunun çözümü 4/C Personelin ücretinin de 666 sayılı,375 sayılı yasa,Sosyal Denge Tazminatı veya Döner Sermaye ek ödemesi ile giydirilmesidir.

Kaldı ki Danıştay 12. Dairesi’nin 2013/725 E, 2013/8623 K sayılı ve 26.11.2013 tarihli kararı, G.Antep, Konya, Adana ve Kayseri bölge idare Mahkemeleri, Mersin, Ş.Urfa Aksaray, Isparta, Kırıkkale, Ankara, İstanbul, Bursa idare mahkemeleri

Anayasa, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa Sosyal Şartı, 26 ve 118 nolu İLO sözleşmeleri, Türk Medeni Kanunu, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre 4C Personelin Memur aslı işi yaptığı gerekçesiyle Ek ödeme almasına karar vermiş olup 150-200 Arkadaşımız mahkeme kararıyla ek ödeme almaktadır. Taşeron çalışanların mahkeme kararıyla asıl işçi sayılmaları gerekçesiyle kadro taleplerinin karşılanmasının düşünüldüğü bu dönemde, 4/C li Personelin de 4/a ve 4/b olma talepleri yargı kararlarıyla ispatlı ve Emsaldir.

9-KURUM SİCİL NUMARASI VERİLMESİ

Çalıştığımız kurumun bir parçası olduğumuzun belgesi kurum sicil numarası verilmesidir.Numaranın verilmesiyle 4/C Personel kendini daha değerli hissederek verimi artacaktır..

10-KBS SİSTEMİ

Mevcut durumda 4/C Maaş bordroları eski sistem elde hazırlanmakta, hata yapılmaya müsait olup emek ve zaman kaybına sebep olmakta ve bir çok Arkadaşımız maaş bordrolarına ulaşamamaktadır. Bu sebeple Maliye Bakanı Sn Mehmet ŞİMŞEK’in 19.11.2013 Tarihinde belirttiği üzere memur maaş ödeme sistemi olan KBS sistemine dahil edilmesini beklemekteyiz.

KADRO VERİLMESİ TALEBİ

4/C’lierin çoğu KPSS sınavıyla işe girip kendi iradeleri dışında hak kaybına uğrarken geçmiş veya mevcut hükümetlerce;

-Bakanlar kurulu kararınca 2500 Petrol ofisi işçisinin özlük haklarıyla başka kurumlara nakli

-İzmit Seka işçilerinin Belediyeye özlük haklarıyla nakli

-207 bin geçici işçinin daimi kadroya alınması

-Özelleşen Darphane işçilerinin özlük haklarıyla nakli

-ÇAYKUR lisans ve önlisans mezunu 357 kamu işçisinin 399 a tabi sözleşmeli Personel yapılması

-KPSS siz işe girmiş olan 23 bin 5393 belediye sözleşmelisinin 4/a kadrosuna geçirilmesi

-Kapatılan Belediyelerdeki işçilerin özlük haklarıyla nakledilmesi

-2011 yılında NTV’ de Başbakan Sn R.Tayyip ERDOĞAN’ın 4/C Personelin 4/a veya 4/b statüsüne geçirileceği, yine Büyük Memursen buluşmasında KPDK’da alınan kararlardan biri olan 4/C ye kadro talebiyle ilgili çözüm talimatıyla ÇSGB Sn Faruk ÇELİK ile Sn Gündoğdu’nun göz göze gelerek gülümsemelerinin bir sonucu olarak kadro beklentimiz had safhada olup,

Talep edilmesi halinde Bilgi ve Belgelerimizle birlikte ikincil Mevzuat çalışmalarında yer alabileceğimizi belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim.


Bu haber toplam 4905 defa okundu


YAZARLAR