ETi Maden işletmeleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişlik
Haber
19 Haziran 2015 - Cuma 13:30 Bu haber 31509 kez okundu
 
ETi Maden işletmeleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişlik
MADEN Haberi
ETi Maden işletmeleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişlik

Enerjimagazin-ETi Maden işletmeleri Genel Müdürlüğü, ETi Maden işletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişikliğe gitti. “ETi Maden işletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ETi Maden işletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği aşağıdaki şekilde değiştirildi: MADDE 1 – 20.12.2010 tarihli ve 27791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden işletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 6 – (1) iç denetim dairesi başkanı ve iç denetçi kadrolarına görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet süresine sahip olmak, ayrıca aşağıdaki şartları taşımak gerekir. a) iç denetim dairesi başkanı kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Teşekkülde fiili olarak en az beş yıl görev yapmış olmak, 3) Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak, 4) Kamu iç Denetçi Sertifikası, CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certification in Control Self-Assessment), CGAP (Certified Government Auditing Professional), CFSA (Certified Financial Services Auditor), CRMA (Certification in Risk Management Assurance) sertifikalarından birine sahip olmak, gerekir. b) iç denetçi kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Teşekkülde fiili olarak en az beş yıl görev yapmış olmak, 3) Kamu iç Denetçi Sertifikası, CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certification in Control Self-Assessment), CGAP (Certified Government Auditing Professional), CFSA (Certified Financial Services Auditor), CRMA (Certification in Risk Management Assurance) sertifikalarından birine sahip olmak, gerekir. (2) iç denetim dairesi başkanı ve iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalarda bu maddede sayılan niteliklerin yanı sıra yılı içerisinde yayımlanan ve yürürlükte bulunan Kamu iktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak gerekir.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (c) bendi eklenmiştir. “c) ilan edilen kadro ve pozisyon için kurumda bu şartları sağlayan personelin bulunmaması durumu hariç olmak üzere, sınav için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla hizmet süresinin en az altı ayını kurumda geçirmiş olmak,” MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının; a) (a) bendinin (3) ve (6) numaralı alt bentleri, b) (b) bendinin (3) numaralı alt bendi, c) (ç) ve (d) bendinin (3) numaralı alt bentleri, ç) (e) bendinin (2) numaralı alt bendi, d) (f) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri, e) (ğ) bendinin (2) numaralı alt bendi, f) (ı) bendinin (3) numaralı alt bendi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “3) idarî nitelikteki görevlerin yerine getirildiği müdürlükler/birimler için müdür yardımcısı, avukat, uzman, şef; teknik nitelikte görevlerin yerine getirildiği müdürlükler/birimler için müdür yardımcısı, başmühendis ve teknik uzman kadro/pozisyonlarından birinde en az 1 yıl görev yapmış olmak,” “6) Yazılı sınavda en az altmış puan almak ve yapılacak sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan almak.” “3) Avukat, uzman yardımcısı, şef, teknik şef, çözümleyici ve sistem programcısı kadro/pozisyonlarından birinde en az 1 yıl görev yapmış olmak,” “3) Teknik şef, şef, çözümleyici veya sistem programcısı pozisyonlarından birinde en az 1 yıl görev yapmış olmak,” “3) Şef olarak en az 1 yıl görev yapmış olmak,” “2) Tekniker, teknik şef, mühendis, mimar, kimyager pozisyonlarının birinde en az 1 yıl görev yapmış olmak,” “2) Mühendis olarak en az 3 yıl veya teknik şef olarak en az 1 yıl görev yapmış olmak,” “3) Yazılı sınavda en az altmış puan almak ve yapılacak sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan almak.” “2) Uzman yardımcısı, şef yardımcısı, programcı, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, daktilograf, çocuk eğitimcisi veya hemşire olarak en az 4 yıl çalışmış olmak veya şef olarak en az 1 yıl görev yapmış olmak,” “3) Programcı pozisyonunda en az 1 yıl görev yapmış olmak,” MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.” MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Sınav kurulu, Genel Müdürün veya uygun göreceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, insan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanı ve Yönetim Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanı olmak üzere toplam beş asil üyeden oluşur. Asil üyenin yokluğunda, bu birimlere vekâlet eden personel yedek üye olarak görev yapar. Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.” MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 19 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilân edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, birim müdürü kadrolarına ve başmühendis pozisyonuna atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınarak tespit edilir ve kurumun resmi internet sitesinde ilân edilir. (2) Sınavlarda başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla; a) Hizmet süresi fazla olanlara, b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilerek, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.” MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “ilân edildiği” ibaresi “kesinleştiği” şeklinde değiştirilmiştir. “(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atanır.” “(2) Teşekkülce, sınav duyurusunda belirtilerek atama yapılacak kadro ve pozisyonlar için tercih alınmış ise, başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.” MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden işletmeleri Genel Müdürü yürütür. Bu haberin tüm hakları www.enerjimagazin.com'a aittir.
Aktif Link verilerek veya açık kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Kaynak: Editör:
Etiketler: ETi, Maden, işletmeleri, Personeli, Görevde, Yükselme, ve, Unvan, Değişikliği, Yönetmeliğinde, Değişlik,
Yorumlar
Haber Yazılımı