Maden Çalışanlarına Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası
Haber
12 Şubat 2015 - Perşembe 00:14 Bu haber 21607 kez okundu
 
Maden Çalışanlarına Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası
MADEN Haberi
Maden Çalışanlarına Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

Enerjimagazin- Yeraltı ve yerüstü kömür madenciliği ve her türlü yeraltı madenciliğinde ferdi kaza sigortası yaptırılmasını zorunlu hale getiren ve bu konudaki düzenlemeleri içeren "Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası” hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 3 ay sonra yürürlüğe girecek Bakanlar Kurulu kararı, yeraltı ve yer üstü kömür madenciliği ve her türlü yeraltı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere bu faaliyetlerin icrası sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığında bulunan personeli için "Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası" yaptırma zorunluluğu getiriyor.
Maden Çalışanlarına Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası yaptırma zorunluluğu getiren Bakanlar Kurulu Kararı Şu şekilde:
MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDi KAZA SiGORTASI HAKKINDA KARAR
Sigorta yaptırma zorunluluğu
MADDE 1 – (1) Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için "Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta)" yaptırmak zorundadırlar.
(2) Sigorta poliçesi münhasıran üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan tesis personeli için düzenlenir. Diğer tesis personeli için isteğe bağlı ferdi kaza sigortası düzenlenebilir.
Sigorta poliçesi
MADDE 2 – (1) 1 inci madde kapsamında faaliyette bulunmak için ilgili kamu kurumlarına yapılan ruhsat başvurularında sigorta poliçesi aranır.
(2) 1 inci madde kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler sigorta poliçesi yaptırmadan veya yürürlükte bir sigorta poliçesi bulunmadan 1 inci madde kapsamında faaliyette bulunamaz, faaliyetlerine devam edemez.
Sigorta poliçesi tanzimi ve takibi
MADDE 3 – (1) Sigorta poliçesi 1 inci madde kapsamında faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerce düzenlettirilir.
(2) Söz konusu gerçek ve tüzel kişilerin sigorta talebi üzerine sigorta şirketince, faaliyetin yapılacağı tesisin, Hazine Müsteşarlığınca ilgili kurumların görüşü de alınmak suretiyle belirlenecek asgari sigortalama şartlarını sağladığının tespitini teminen, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca levhaya kayıtlı olan sigorta eksperi marifetiyle risk incelemesi yaptırılır. Bu risk inceleme bedelini sigorta şirketi öder.
(3) Risk incelemesi sonucunda faaliyetin yapılacağı tesisin asgari sigortalama şartlarını sağladığının tespiti üzerine ilgili tesis için sigorta poliçesi düzenlenir. Poliçe başlangıcından itibaren altı ay içinde aynı risk incelemesi tekrar edilir.
(4) Bu madde uyarınca yapılan risk incelemesi sonucunda faaliyetin yapılacağı tesisin asgari sigortalama şartlarını sağlamadığının tespiti üzerine poliçe talebi reddedilir, durum ruhsat vermeye yetkili kamu kurumlarına sigorta şirketince derhal yazılı olarak bildirilir.
(5) Poliçe yürürlükteyken yapılan risk incelemesi sonucunda ilgili tesisin asgari sigortalama şartlarını kaybettiğinin tespiti halinde mevcut sigorta teminatı askıya alınır, durum ruhsat vermeye yetkili kamu kurumlarına ve 1 inci madde uyarınca faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere sigorta şirketince derhal yazılı olarak bildirilir.
(6) Beşinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimden itibaren bir ay içerisinde, askıya alınan sigorta teminatı ilgili gerçek veya tüzel kişinin talebi üzerine sigorta şirketince yaptırılacak risk incelemesi sonucunda tekrar yürürlüğe alınmazsa mevcut poliçe bildirim tarihinden geçerli olmak üzere feshedilir, durum ruhsat vermeye yetkili kamu kurumları ile 1 inci madde uyarınca faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere sigorta şirketince derhal yazılı olarak bildirilir. Askıya alınan sigorta teminatının tekrar yürürlüğe alınması durumunda keyfiyet ruhsat vermeye yetkili kamu kurumlarına ve 1 inci madde uyarınca faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere sigorta şirketince yazılı olarak bildirilir.
(7) Poliçe talebinin reddine veya sigorta teminatının askıya alınmasına ilişkin olarak bu madde uyarınca sigorta şirketince yapılan bildirim üzerine poliçe konusu tesisteki faaliyet ilgisine göre sigorta poliçesi düzenlenene veya sigorta teminatının tekrar yürürlüğe alınmasına kadar ilgili kamu kurumlarınca durdurulur. Sigorta poliçesinin feshedildiği durumda 1 inci madde uyarınca faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere verilen faaliyet ruhsatı ilgili kamu kurumlarınca bir ayı geçmemek üzere belirlenecek sürede iptal edilir. Sigorta teminatının tekrar yürürlüğe alınması durumunda, mevzuatın aradığı diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, bu durumun bildirimi üzerine ilgili kamu kurumlarınca faaliyetlerin devamına karar verilebilir.
Sigorta tazminatı
MADDE 4 – (1) Sigorta tazminatının tespitinde zarar hesabı yapılmaz. Ancak söz konusu tazminat, hak sahiplerinin ilgili özel hukuk mevzuatı çerçevesinde sahip oldukları zarara bağlı diğer tazminatın hesabında dikkate alınır.
Yetkili sigorta şirketleri
MADDE 5 – (1) Türkiye'de genel sorumluluk sigortası branşında ruhsatı bulunan bütün sigorta şirketleri sigorta poliçesini yapmak zorundadır.
Diğer düzenlemeler
MADDE 6 – (1) Sigorta tarifesi, asgari teminat tutarları, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından; genel şartlar ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığınca belirlenir. Asgari sigortalama şartları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü dikkate alınarak Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.
(2) Bu Karar ile belirlenen süreleri yarısına kadar indirmeye veya arttırmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.
(3) Tarife ve talimat ile belirlenecek azami limiti aşan hasarlar 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesi kapsamında özellik arz eden risk sayılır ve söz konusu hasarlar Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek olağandışı riskler yönetim merkezine reasüre edilir. Reasüre edilen riskler bu Karar uyarınca yürürlüğe konulacak tarife ve talimat kapsamında belirlenecek bedel karşılığında Devletçe karşılanır.
Mevcut poliçeler
GEÇiCi MADDE 1 – (1) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sigortaya tâbi faaliyeti bulunan gerçek ve tüzel kişiler, aynı veya benzer teminatı sağlayan sigorta poliçeleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, bu Kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde bu Karar çerçevesinde sigorta talebinde bulunmak zorundadırlar.
(2) Sigortaya tâbi faaliyeti bulunan gerçek ve tüzel kişilerce düzenlettirilmiş olan aynı teminatı sağlayan sigorta poliçeleri, bu Karar ile aranan sigorta poliçesinin tanzim edilmesi kaydıyla, ilgililerin talebi üzerine, gün esaslı olarak feshedilebilir veya bu Karar ile aranan sigorta üzerine ek teminat sunacak şekilde herhangi bir ek prim alınmadan uyarlanabilir.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Karar yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu haberin tüm hakları www.enerjimagazin.com'a aittir.
Aktif Link verilerek veya açık kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Maden, Çalışanlarına, Zorunlu, Ferdi, Kaza, Sigortası,
Yorumlar
Haber Yazılımı